Ungdomsverkstäder

Ansökningstiden börjar 7.11.2023 och går ut 15.12.2023 kl. 16.15.

Regionförvaltningsverkens ungdomsväsende har till uppgift att främja och utvidga verksamheten med ungdomsverkstäder, erbjuda handledning och utbildning och delta i uppföljningen.

Syftet med ungdomsverkstäderna är att förebygga de ungas utslagning i samhället, främja deras livskompetens samt hjälpa dem att leta sig till en utbildning och hitta en väg in i arbetslivet.

De ungas verkstadsverksamhet är branschöverskridande. Verksamheten hänför sig i den offentliga sektorns servicehelhet till verksamhet som går att karakterisera dels som service inom socialsektorn, dels som utbildning på den öppna marknaden. Den ger tidigt stöd på både individuell och samhällelig nivå. Verkstäderna ger de unga en möjlighet att arbeta under handledning och med stöd samt en skräddarsydd väg till utbildning, och möjlighet att slutföra den i samarbete med utbildningsanordnaren, eller en möjlighet att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för ungdomsverkstäder. Målet med understödet är att minska antalet unga som står utanför arbetsliv och utbildning samt främja delaktigheten och tillhörigheten bland ungdomarna. Understöd enligt prövning kan beviljas för social förstärkning av unga, bestående verkstadsverksamhet eller utveckling av verkstadsverksamhet.

Kontakt