Hur ansöker man om understöd?

Understöd söks via regionförvaltningens e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.  I utlysningen finns en länk till e-tjänsten. En elektronisk ansökan är snabb och säker, du kan lämna in kompletteringar, ta emot beslut, utarbeta en ändringsansökan och sköta redovisningen smidigt. Samtliga ansökningsskeden och deras handlingar hittas på samma plats i e-tjänsten.

Genom e-tjänsten kan sökanden

  • skicka en ansökan
  • återkalla en ansökan eller aktivitet
  • komplettera ansökan
  • ta emot beslut
  • göra en startanmälan
  • göra en begäran om utbetalning
  • ansöka om ändring i understödets användningsändamål eller användningsperioden
  • lämna in en redovisning för hur understödet har använts.

Regionförvaltningsverken skickar besluten i ärendet till e-tjänsten.

Anvisningarna till e-tjänsten hittas på tjänstens sidor:  https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/oppaat-ja-materiaalit  

=> Söktjänst för statsunderstöd inom biblioteks-, idrotts, och ungdomsväsendet.

Vid inloggningen i e-tjänsten utnyttjas Suomi.fi-identifiering, som är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. För det behöver du en finsk banks personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort. Tjänsten använder fullmaktstjänsten i Suomi. fi med hjälp av vilken den kan identifiera för vilka alla organisationer sökanden är befullmäktigad att göra ansökningar. Det emellertid möjligt att ansöka även om man inte har tillgång till en fullmakt i Suomi.fi.

När den angivna ansökningstiden går ut stängs utlysningen av understödet i e-tjänsten och efter det kan man inte längre lämna in en ansökan. Därför är det skäl att reservera tillräckligt med tid till att göra ansökan och vara beredd på oförutsägbara fördröjningar. Sökanden svarar för att ansökan kommer fram inom den utsatta tiden.

Bilagor till ansökan

I utlysningen anges vilka bilagor som krävs för ansökan. Samtliga begärda bilagor ska inkluderas i ansökan. Detta är nödvändigt för att regionförvaltningsverket ska kunna behandla ansökan och jämföra ansökningarna sinsemellan.

Övriga finansiering ska anges i ansökningsfasen

I utlysningen anges en hur stor andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som i regel får täckas med understödet. Därför ska sökanden vara beredd att täcka den återstående delen med någon annan finansiering. Det innebär oftast att sökanden själv har reserverat ett visst belopp för ändamålet. Självfinansieringen kan dessutom bestå av exempelvis inkomster från projektet eller verksamheten. Självfinansieringen ska vara sådan att den kan påvisas i bokföringen. Den kan alltså inte vara kalkylmässig, så som talkoarbete eller s.k. in kind-finansiering (t.ex. en rabatt som presenteras som kalkylmässig inkomst) om den inte är förknippad med någon inkomst eller utgift som tas upp i bokföringen.