6.4 Understödstagarens upplysningsskyldighet, ändring av villkoren eller användningsändamålet och förlängd användningsperiod

Mottagaren av statsunderstöd ska ge regionförvaltningsverket korrekta och tillräckliga uppgifter för att regionförvaltningsverket ska kunna övervaka att statsunderstödsbeslutet följs. Understödsbeslutet grundar sig på kostnaderna och finansieringen som presenteras i ansökan. Verksamheten eller projektet ska genomföras i enlighet med uppgifterna som har angetts i ansökan.

Statsunderstödstagaren ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om sådana ändringar som påverkar hur och till vad understödet används eller om användningsperioden för understödet behöver förlängas. Med ändring avses i synnerhet ändringar som inverkar på uppfyllandet av villkoren och begränsningarna för hur statsunderstödet får användas. Också väsentliga ändringar i kvaliteten på och omfattningen eller finansieringen av projektet eller verksamheten som ska få understöd är ändringar som inverkar på användningen av statsunderstödet. Grund för bedömningen av ändringen är de uppgifter som har lämnats i understödsansökan och som tagits som grund för statsunderstödsbeslutet.

Som väsentliga ändringar kan betraktas:

  • ändringar mellan i ansökan presenterade kostnadsslag om deras sammanslagna belopp överstiger 10 % av totalkostnaderna för projektet eller verksamheten,
  • om understödet används för ett nytt kostnadsslag som avviker från det som låg till grund för understödet,
  • att den övriga finansieringen enligt understödsbeslutet inte realiseras enligt ansökan.

Ändringsansökan gällande användningsändamål eller användningsvillkor eller förlängd användningstid ska främst göras i e-tjänsten minst 30 dagar innan användningstiden upphör. Av motiverad anledning kan man avvika från 30-dagarsvillkoret. I ändringsansökan bör man på ett tydligt och klart sätt motivera hur och varför man vill ändra villkoren eller användningsändamålet eller förlänga användningsperioden.

Regionförvaltningsverket kan antingen godkänna eller avslå ändringsförslaget.