Tillämpade bestämmelser

Speciallagstiftning

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Idrottslag (390/2015)

Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)

Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd

för idrottsanläggningars anläggningsprojekt (1303/2001)

Ungdomslagen (1285/2016)

Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017)

Lag om allmänna bibliotek (1492/2016)

Statsunderstödslag (688/2001)

Övriga lagar och förordningar

Förvaltningslag (434/2003)

Lag om offentlig upphandling och koncession (s.k. upphandlingslag) (1397/2016)

Bokföringslag (1336/1997)

Bokföringsförordning (1339/1997)

Räntelag (633/1982)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (s.k. offentlighetslag) (621/1999)

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/