Användningen av understödet

Understödet får användas bara för det ändamål som det beviljades för.

Om du inte har möjlighet att använda understödet enligt understödsbeslutet, kan du av grundad anledning ansöka om ändring av ändamålet för vilket understödet ska användas eller om förlängning av användningstiden. (Ändring ska sökas senast 30 dagar innan utgången av användningstiden för understödet.) I annat fall ska understödet eller en del av det återbetalas.

Följ alltid användningsvillkoren och -begränsningarna för understödet.

Se till att personen som ansvarar för den understödda verksamheten och den som ansvarar för bokföringen har tillgång till beslutsbrevet med bilagor.