Understöd för att utveckla biblioteksverksamheten


Ansökningstid: 26.10–30.11.2022 kl. 16.15

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för regional och lokal försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att utveckla de allmänna bibliotekens tjänster och verksamhetsformer. Understöden beviljas efter prövning och kan sökas av allmänna bibliotek.

Vad är målet med understödet?

Målet med understödet är att i enlighet med bibliotekslagen och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande.

Projekten som understöds bidrar också till att målen för medverkan i kultur som fastställts i undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 och regeringsprogrammet uppnås.

Projekten förväntas ta fram metoder och verksamhetsmodeller med vars hjälp bibliotekstjänsterna främjar invånarnas välmående, delaktighet och ett gott och meningsfullt liv. Det är särskilt viktigt att beakta hur barns och ungas välmående och delaktighet kan främjas.

Mångsidig läskunnighet är en viktig nyckel till kontinuerligt lärande och ett fullvärdigt medborgarskap. Öppen tillförlitlig information och källkritisk kompetens ger medborgarna möjlighet att vara delaktiga på lika villkor också i det digitala samhället. Biblioteken bidrar också till större känsla av samhörighet och till att förhindra utanförskap. Bibliotekstjänsterna stöder en utforskande, kreativ, ansvarsfull och internationell livshållning.

Bibliotekens anpassningsbara och mångsidiga lokaler som kan användas gemensamt bidrar till samhörighet, jämlikhet och delaktighet.
För att trygga den offentliga servicen i olika slags boendeområden behövs det mångsidiga samarbetsmodeller där biblioteken spelar en central roll.

Biblioteken erbjuder sina tjänster såväl i fysiska lokaler som på webben. Det är viktigt att biblioteken utvecklar sina traditionella tjänster och funktioner för alla åldrar så att tjänsterna också kan användas via digitala kanaler och på distans.

 

Kontaktuppgifter