Understöd för att utveckla biblioteksverksamheten

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. 

Ansökningstiden för år 2024 är 26.10−30.11.2023 kl. 16.15.

Målet med understödet är att öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande. Förhoppningen är att projekten ska främja välmående, delaktighet och läskunnighet i alla åldrar.

Kommunerna och kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd för följande helheter:

Bibliotekens genomslagskraft, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling

Läsfrämjande insatser

Kontinuerligt lärande

Aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet

 

Ytterligare information om ansökningen finns i ansökningsanvisningarna.

 

Kontaktuppgifter