Specialunderstöd för utveckling av allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare

ANSÖKNINGSMEDDELANDE

Understödets namn: Specialunderstöd för utveckling av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare.  

Allmän beskrivning av understödet:  

Regionförvaltningsverket beviljar i denna ansökningshelhet statsunderstöd som syftar till att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel genom att särskilt öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare.

Målet är att inverka på den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå.    

Understödet kan sökas av kommuner/kommunala allmänna bibliotek.  

Ansökningstiden börjar 16.8.2021 kl. 8.00 och går ut 20.9.2021 kl. 16.15.  

För understöd som beviljas från regionförvaltningsverken kan användas ca 900 000 euro.Regionförvaltningsverkens biblioteksexperter behandlar ansökningarna tillsammans enligt gemensamma grunder. Regionförvaltningsverken fattar beslut i oktober 2021 och skickar dem till sökandena via e-tjänsten.

Följande bestämmelser tillämpas på understödet: Lag om allmänna bibliotek (1492/2016)

Statsunderstödslag (688/2001)  

Syftet med understödet:  

Med understödet verkställs målen i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016),  Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 samt i regeringsprogrammet.  

Enligt 6 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) har ett allmänt bibliotek till uppgift att främja en samhällelig och kulturell dialog.  Biblioteket stöder ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet bland annat genom att trygga tillgången till mångsidiga informationskällor, erbjuda lokaler för medborgarverksamhet samt ordna en verksamhet som upprätthåller en konstruktiv diskussionskultur. 

Målet för undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 är att stärka delaktigheten i samhället samt att trygga demokratin och yttrandefriheten. Ett aktivt medborgarskap och en aktiv livsstil uppmuntras genom omfattande och mångsidiga funktioner i medborgarsamhället.

I Sanna Marins regeringsprogram strävar man efter att förnya den politiska kulturen och beslutsfattandet genom att öka jämställdheten och förtroendet. Målet eftersträvas bland annat genom att trygga delaktighet och medborgarverksamhet nationellt, regionalt och lokalt. Dessutom stärks delaktigheten, rätten att delta och den kulturella mångfalden samt främjas aktivt mångsidiga och effektiva möjligheter till deltagande och direkt demokrati.

Förnyandet av det demokratiska beslutsfattandet och stärkandet av delaktigheten har behandlats i utredningar och projekt inom Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra). I arbetsdokumentet Totalrenovering av folkstyret (Kansanvallan peruskorjaus) (2018) konstateras att den representativa demokratins strukturer kräver förnyelse för att svara på dagens och framtidens behov. I arbetspappret efterlyses djärv förnyelse och medborgarnas delaktighet. Man hoppas att förvaltningens perspektiv ska ge vika för medborgarperspektivet. Som ett konkret förslag till genomförande av förändringen föreslås att biblioteken görs till mötesplatser för en diskuterande demokrati. 

Våren 2020 startade Sitra ett försöksprojekt för att stärka bibliotekens roll som främjare av demokratiutvecklingen. I försöksprojektet deltog sex bibliotek som pilottestade olika sätt att sammanföra medborgare och beslutsfattare.

Det primära målet med understödet är att sprida de verksamhetsmodeller som uppkommit inom Sitras försöksprojekt för att stärka demokratin och dialogen och göra den till en aktiv del av bibliotekens dagliga arbete. 

Hur ansöker man om understöd?  

Statsunderstöd som beviljas från regionförvaltningsverken söks i regionförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/h. Man loggar in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation: med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort. E-tjänstens anvisningar finns på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/oppaat-ja-materiaalit

Den sökande fyller i blanketten i e-tjänsten, bifogar de bifogade bilagorna och skickar in ansökan till regionförvaltningsverket via e-tjänsten. Ansökningarna ska vara skickade i e-tjänsten senast den 20 september 2021 kl. 16.15.  

På vilka grunder bedöms ansökningarna?  

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen grundar sig på en helhetsbedömning där följande grunder beaktas:  

1.     Ansökningsspecifika grunder för beviljande  

 • Projektet ska ha tydliga mål och åtgärder samt en tidsmässig plan och en motiverad kostnadskalkyl.  
 • I projekten rekommenderas ett mångsidigt samarbete lokalt och/eller regionalt.
 • Man hoppas att projekten gör modiga försök. Projekten förväntas leda till nya verksamhetssätt och partnerskap. 
 • Erfarenheterna från projektet ska kommuniceras systematiskt och aktivt och de ska kunna utnyttjas i större utsträckning.
 • Understödet kan täcka högst 80 procent av projektets totala kostnader 
 • Man kan också ansöka om understöd för att anställa mer personal som ska genomföra projektet.  
 • Understödet kan i rimlig utsträckning användas för anskaffning av utrustning och utveckling av lokaler när de möjliggör verksamhet i enlighet med projektets mål. 
 • Vid sektorsövergripande projekt kan understöd från bibliotekens anslag endast beviljas för bibliotekens andel. Övriga förvaltningar måste stå för sina egna kostnader. 
 • Kostnader i anslutning till bibliotekens grundläggande verksamhet är inte godtagbara kostnader. 

Projektet ska främja något av följande: 

 • förbättra medborgarnas möjligheter att påverka och delta i beslutsfattandet 
 • föra in samhällsdebatten i bibliotekets lokaler 
 • öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare
 • testa olika interaktiva verksamhetsformer
 • göra beprövade verksamhetsmodeller till en del av bibliotekens vardag 
 • främja den samhälleliga dialogen.

2. Allmänna grunder  

Undervisnings- och kulturministeriet strävar i enlighet med sin strategi efter att stärka allas förmåga och kompetens, förnya samhället genom kreativ, undersökande och ansvarsfull verksamhet och att trygga förutsättningarna för ett meningsfullt liv på lika villkor.  UKM:s strategi finns på webbplatsen: Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030  

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det således ses som en fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med UKM:s strategis verksamhetslöfte.  

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen  

Regionförvaltningsverket beviljar understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. De allmänna förutsättningarna beaktas också av regionförvaltningsverket vid prövningen av understödets belopp.  

Allmänna förutsättningar för att beviljas statsunderstöd är (7 § 1 mom i statsunderstödslagen):  

 • Ändamålet för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart.  
 • Beviljandet av statsunderstöd är motiverat med beaktande av de uppställda målen för statsunderstödsanvändningen.  
 • Understödet är nödvändigt med beaktande av övrigt offentligt stöd som sökanden får och projektets eller verksamhetens art och omfattning.  
 • Beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.  

Om understödstagaren har fått straff för anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd och understödet gäller lönekostnader, kan understödet beviljas endast av särskilt vägande skäl (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).  

4. Hinder för beviljande av understöd    

Om sökanden tidigare har fått understöd från regionförvaltningsverket, ska redovisningarna över användningen av understöden göras inom utsatt tid. Om sökanden väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter till regionförvaltningsverket för övervakning av användningen av tidigare beviljade understöd.   

Ansökan avslås om den anländer efter utsatt tid.  

Vilka villkor gäller för användningen av understödet?  

Understödet får användas bara för det ändamål som det är beviljat för.  

Understödet kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara realiserade kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och bilagorna.  

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas antingen som penninglön eller naturaförmån.  

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på lämpligt sätt.   

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.   

Av understödstagaren förutsätts ekonomirapportering enligt kostnadsställe.  

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).   

Understödstagaren ska utreda om den är skyldig att följa upphandlingslagstiftningen och beakta denna i sin verksamhet.   

Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. över hälften av finansieringen är offentlig finansiering), ska understödstagaren följa upphandlingslagen i alla sina upphandlingar.   

Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling som motsvarar över 50 % av upphandlingens värde ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i den aktuella upphandlingen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)  

Understödstagaren bör begära offert av flera än en leverantör vid sådana inköp av produkter och tjänster som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan moms överstiger 20 000 euro.  

Hur rapporteras resultaten och användningen av understödet?  

  En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Det förväntas att understödstagaren ger rapporten om kostnaderna på kostnadsställenivå.  

Användningen av understöden rapporteras i regionförvaltningens e-tjänst.  

Beviljade understöd:  

Bidragsformen är ny.

Mer information:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kristiina Kontiainen och Raija Valtonen  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Virpi Launonen  

Regionförvaltningsverket i Lappland, Satu Ihanamäki 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Päivi Almgren och Anu Ojaranta 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Mika Mustikkamäki och Jonna Toukonen

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Merja Kummala-Mustonen  

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt: Susanne Ahlroth  

E-postadresserna till regionförvaltningsverkets sakkunniga: fornamn.efternamn@rfv.fi  

Läs också:Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn över användningen, Regionförvaltningsverken 2020