Specialunderstöd för utveckling av allmänna bibliotek som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare

På den här sidan samlar vi information om utbildningar och annat innehåll i anslutning till specialunderstöd för utveckling av de allmänna bibliotekens verksamhet som forum för dialog mellan medborgare och beslutsfattare.

Demokratiunderstöd för 2021–2023

Demokratin är en kritisk del av det finländska samhället precis som biblioteken, som spelar en viktig roll i arbetet med att främja demokratin, både som främjare av multilitteracitet och informationsproducenter samt som öppna och opartiska utrymmen för alla.

Under åren 2020–2021 finansierade Sitra projekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyret, vars mål var att utveckla och utvidga bibliotekens demokratiarbete. I helheten testades metoder med hjälp av vilka biblioteken utvecklar virtuella och fysiska mötesplatser för en diskuterande demokrati, främjar delaktighet och möjliggör möten.  I pilotprojektet deltog biblioteken i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju.

I statsbudgeten för 2021, som godkänts av riksdagen, har reserverats för bibliotekens demokratiarbete ett anslag på en miljon euro för tiden efter Sitras projekthelhet. Denna helhet samordnas av regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverket beviljade i denna ansökningshelhet sammanlagt 920 000 euro i statsunderstöd till 38 kommuner/kommunala allmänna bibliotek. De understödda projekten syftar till att utveckla allmänna bibliotek som fysiska och virtuella mötesplatser med låg tröskel genom att särskilt öka dialogen mellan medborgare och beslutsfattare.

Målet med understödet är att inverka på den samhälleliga demokratiutvecklingen genom att förbättra medborgarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet på lokal, regional, nationell och EU-nivå.   

Ansökningsperioden var 16.8–20.09.2021.

Varför är det viktigt att granska demokratin?

Demokratin har varit en framgångshistoria, men med tiden har den enligt vissa indikatorer till och med hamnat i kris. I och med att samhället hela tiden blir mer komplext och svårare att förstå, upplevs också demokratin som mer begränsad och mindre betydelsefull än tidigare. Demokrati förstås ofta snävt endast som valdemokrati, varvid det är lätt att fråga sig om röstningen förändrar den samhälleliga verkligheten.

Utvecklingen har påskyndats av att samhället polariserats i allt högre grad, upplevelser av utanförskap, den teknologiska brytningen och de förändringar som den medfört bland annat i diskussionskulturen samt den ökade misstron mot samhället och dess institutioner. Förtroendet stärks genom samhällsdebatt, tillförlitlig information samt erfarenhet av att bli hörd. I detta stärkande av förtroendet spelar biblioteken en nyckelroll.

Föreläsningsserien Kirjastot ja demokratia kommer till Liboppi

I den första delen av föreläsningsserien närmar man sig ämnet allmänt och diskuterar vad som avses med demokrati. Under de följande föreläsningarna fördjupar man sig i demokratins olika delområden genom att fördjupa sig i förhållandet mellan medier och demokrati, deltagande och delaktighet ur ett demokratiskt perspektiv samt i olika metoder för deltagande och medborgarinflytande. I Liboppi publiceras föreläsningar och inlärningsuppgifter. Helheten är klar i december 2021. Kursen i Liboppi finns endast på finska. https://liboppi.fi/

Mer information: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kristiina Kontiainen, Marko Ojala och Raija Valtonen 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Virpi Launonen 

Regionförvaltningsverket i Lappland, Satu Ihanamäki

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Päivi Almgren och Anu Ojaranta

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Mika Mustikkamäki och Jonna Toukonen

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Merja Kummala-Mustonen 

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt: Susanne Ahlroth 

E-postadresserna till regionförvaltningsverkets sakkunniga: fornamn.efternamn@rfv.fi