7. Annat som ska beaktas

7.1 Bokföringen

Understödstagaren ska ordna bokföringen så som det föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997). Understödet får användas bara under den användningsperiod som anges i understödsbeslutet. Inkomsterna och kostnaderna som motsvarar användningsändamålet för understödet ska tas upp i bokföringen under användningsperioden för understödet.

En mottagare av specialunderstöd ska ordna bokföringen under ett separat kostnadsställe eller motsvarande separat uppföljningsobjekt så att man på ett tillförlitligt sätt kan följa upp hur understödet används. Faktiska kostnader och inkomster av projektet ska tas upp i kostnadsstället för specialunderstödet. Om specialunderstödet är beviljat för bara en särskild anskaffning, exempelvis för att köpa en utrustning som ger bara ett verifikat så kan kostnaden verifieras med inköpsverifikatet.

7.2 Regionförvaltningsverkets granskningsrätt

Vid utbetalning av statsunderstöd och tillsynen av användningen har regionförvaltningsverket rätt att göra behövliga granskningar av understödstagarens ekonomi och verksamhet.

Om statsunderstödet är beviljat så att det används för någon annans projekt eller verksamhet än mottagarens har regionförvaltningsverket rätt att vid behov granska ekonomin och verksamheten också hos den som använder understödet.

Statsunderstödstagaren ska utan ersättning ge den tjänsteman och revisor som gör granskningen alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen.

7.3 Försäkringar

Understödstagaren ska på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt försäkra egendom som är köpt med statsunderstödet.

7.4 Kommunikation och logotyp

Vi rekommenderar att understödstagaren i sin kommunikation informerar att den har fått understöd av regionförvaltningsverket, till exempel på webbplatsen och i sina broschyrer. Regionförvaltningsverkets logotyp hittas på regionförvaltningsverkets webbplats https://avi.fi/sv/kommunikation/grafiska-anvisningar.

7.5 Understöd som beviljas för att producera eller utveckla en digital tjänst

I en digital tjänst som har producerats eller utvecklats med ett specialunderstöd ska man iaktta nivå AA i tillgänglighetskriterierna för webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1). 

Mera information om WCAG 2.1-kriterierna hittar du på svenska här: https://www.tillganglighetskrav.fi/lagar-och-standarder/wcag-2-1/

Syftet är att säkerställa att webbtjänsterna och webbinnehållet är tillgängliga för alla, oberoende av funktionsförmåga eller funktionsnedsättning.

I Finland ansvarar Regionförvaltningsverket i Södra Finland för tillsynen över webbtillgänglighet. Webbtillgänglighetsenhetens uppgifter omfattar bland annat att övervaka att kriterierna för webbtillgänglighet uppfylls och att ge råd.

Mer information:

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)    

https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet https://www.tillganglighetskrav.fi/