Utveckling av ungdomsverksamhet på regional och lokal nivå

Ansökningstiden är 2.1 – 10.11.2024.

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understöden söks från regionförvaltningsverken. 

Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 2.1 – 8.11.2024. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 2-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst ca. 2 800 000 euro för understöden.  På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Kontakt