Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil (specialunderstöd)

Ansökningstiden börjar 7.11.2023-
Ansökningstiden går ut 11.12.2023.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil för projekt som främjar en rörlig livsstil 2023.  Understöden söks hos regionförvaltningsverken. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.  Med hjälp av lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil verkställs riksomfattande program för främjande av idrott och motion, det vill säga helheten I Rörelse på lokal nivå. De centrala principerna är ett tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, integrering av motion i det finska samhället samt jämställdhet mellan könen och likabehandling.

Obs.! Denna ansökan gäller inte ökad motion under skol- eller studiedagen.

Understödet kan beviljas  kommuner samt registrerade organisationer och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik. 

Understödet kan beviljas kommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik .   Ansökan om understöd sker i regionförvaltningsverkets e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Information om utvecklingsbidrag på Undervisnings- och kulturministeriets sidor

Kontakt