Redovisning för användningen av understödet

Redovisningen ska omfatta rapportering av projektets eller verksamhetens ekonomi och resultat. Utgående från redovisningen bedömer regionförvaltningsverket om understödet har använts för rätt ändamål och enligt villkoren.

Om understödstagaren inte lämnar in redovisningen kan regionförvaltningsverket låta bli att bevilja understödstagaren nya understöd innan den saknade redovisningen är inlämnad.

Då man utarbetar redovisningen ska man se till att uppgifterna som ges i redovisningen och bilagorna stämmer överens sinsemellan.

Redovisningen för ett specialunderstöd ska innehålla:

  • en kostnadsställerapport över realiserade inkomster och utgifter för den understödda verksamheten under understödets användningsperiod – om specialunderstödet har beviljats endast för en särskild anskaffning, kan kostnaderna påvisas genom verifikat över anskaffningen
  • en redogörelse för eller rapport över verksamheten eller projektet  som beviljats understöd.

Regionförvaltningsverket har rätt att separat begära sådana tilläggsuppgifter som det anser behövliga, t.ex. huvudboken för kostnadsstället för projektet eller motsvarande utdrag ur bokföringen, resultaträkningen och balansräkningen med bilagor, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse samt verifikat eller kopior av verifikat.