8. Redovisning för användningen av understödet

Efter att projektet eller verksamheten har upphört ska understödstagaren redovisa för hur understödet användes. Redovisningen ska i främsta hand lämnas till regionförvaltningsverket i e-tjänsten inom den utsatta tiden som anges i understödsbeslutet. Då man utarbetar redovisningen ska man se till att uppgifterna som ges i redovisningen och bilagorna stämmer överens sinsemellan.

Redovisningen ska omfatta rapportering av projektets eller verksamhetens ekonomi och resultat. Utgående från redovisningen bedömer regionförvaltningsverket om understödet har använts för rätt ändamål och enligt villkoren.

Om understödstagaren inte lämnar in redovisningen kan regionförvaltningsverket låta bli att bevilja understödstagaren nya understöd innan den saknade redovisningen är inlämnad.

Redovisningen för ett specialunderstöd ska innehålla:

  • en kostnadsställerapport över faktiska inkomster och utgifter för föremålet för understödet under användningstiden för understödet (kostnaderna kan påvisas genom verifikat över anskaffningen om specialunderstödet har beviljats endast för en viss anskaffning),
  • en redogörelse för eller rapport över verksamheten eller projektet som fått understöd.

Regionförvaltningsverket har rätt att separat begära sådana tilläggsuppgifter som det anser behövliga, till exempel huvudboken för kostnadsstället för projektet eller motsvarande utdrag ur bokföringen, resultaträkningen och balansräkningen med bilagor, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse samt verifikat eller kopior av verifikat.