5. Hur behandlas ansökan?

5.1 Allmänt

Inkomna ansökningar registreras i regionförvaltningsverkets ärendehanteringssystem. Behandlingen av ansökningarna inleds när ansökningstiden har gått ut. I utlysningen anges en uppskattning av hur länge det tar att behandla ansökningarna.

Vid behandlingen av understöden följer regionförvaltningsverken statsunderstödslagen och områdesspecifika speciallagar. I statsunderstödslagen föreskrivs allmänt om kriterier och förfaranden som beaktas vid beviljandet av statsunderstöd. I speciallagstiftningen finns bestämmelser om förutsättningarna att få understöd för vissa understödsformer och understödsmål.

5.2        Bedömning av ansökan

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöden enligt prövning. Prövningen grundar sig på en helhetsbedömning, där det utöver allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen beaktas de kriterier för beviljandet av understöd som anges i utlysningen, anslaget som finns till förfogande och tillämpliga delar av undervisnings- och kulturministeriets allmänna grunder.

I 7 § i statsunderstödslagen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för att beviljas understöd:

 • ändamålet för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • beviljandet av statsunderstöd är motiverat utifrån de mål som ställts upp för användningen av statsunderstöd,
 • beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd samt projektets eller verksamhetens art och omfattning samt
 • beviljandet av statsunderstödet bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Regionförvaltningsverket har förbundit sig till att i statsunderstödsverksamheten främja kulturell mångfald, samhörighet och delaktighet, jämlikhet, likabehandling och hållbar utveckling. Främjandet av dessa mål räknas till fördel vid bedömningen av ansökningarna.

5.3        Beslut och utbetalning av understödet

Regionförvaltningsverket fattar ett motiverat skriftligt beslut för alla inkomna ansökningar. Sökanden får i regel beslutet via e-tjänsten.

Om statsunderstödet beviljas innehåller beslutet bland andra följande uppgifter:

 • understödets användningsändamål, dvs. vad understödet får användas till,
 • det beviljade beloppet i euro,
 • den andel av den understödda verksamhetens eller projektets faktiska totalkostnader som maximalt får täckas med understödet,
 • godtagbara kostnader,
 • användningsperioden för understödet och
 • datumet då sökanden senast ska lämna in redovisningen för hur understödet användes.

Bilagan med villkor och begränsningar som bifogas statsunderstödsbeslutet innehåller exempelvis bestämmelser om hur understödet ska användas, vad som är godtagbara kostnader och understödstagarens skyldigheter. Om det i beslutet meddelas bestämmelser som avviker från villkoren och begränsningarna i bilagan gäller det som har skrivits in i beslutet.

Understödstagaren ska noga läsa igenom understödsbeslutet och dess villkor och begränsningar. Det är dessutom skäl att se till att ansvarspersonerna för verksamheten eller projektet som understöds samt den som ansvarar för bokföringen känner till innehållet i understödsbeslutet.

Understödet betalas vanligen ut i en rat genom statsunderstödsbeslutet. I vissa understödsformer betalas understödet ut på basis av startanmälan eller begäran om utbetalning.

I ett nekande statsunderstödsbeslut motiveras varför understödet inte beviljades. Motiveringen till avslag kan vara att:

 • ansökan kom in efter den utsatta tiden som meddelades i ansökningsanvisningen,
 • sökanden inte lämnade redovisningen för användningen av ett tidigare understöd inom den utsatta tiden,
 • ansökan inte uppfyller någon annan tvingande förutsättning för understödet (speciallag, statsunderstödslag),
 • ansökan inte uppfyller kriterierna som fastställs i ansökningsanvisningarna.

Ändring i understödsbeslutet kan sökas genom att lämna en begäran om omprövning till regionförvaltningsverket. Närmare anvisningar framgår av anvisningen för begäran om omprövning som är bifogad beslutet.