Hur behandlas ansökan?

Inkomna ansökningar registreras i regionförvaltningsverkets ärendehanteringssystem. Behandlingen av ansökningarna inleds när ansökningstiden har utgått. I utlysningen anges en uppskattning av hur länge det tar att behandla ansökningarna. 

Bedömning av ansökan

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöden enligt prövning. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning. I helhetsbedömningen beaktas de kriterier för beviljandet av understöd som anges i utlysningen, anslaget som finns till förfogande, tillämpliga delar av undervisnings- och kulturministeriets allmänna grunder samt de allmänna förutsättningarna enligt statsunderstödslagen.

I statsunderstödslagen finns bestämmelser om allmänna förutsättningar för att bevilja understöd:

 • det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • beviljandet av statsunderstöd är motiverat utifrån de mål som ställts upp för  användningen av statsunderstöd
 • beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd samt projektets eller verksamhetens art och omfattning samt
 • beviljandet av statsunderstödet bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Regionförvaltningsverket har förbundit sig till att i statsunderstödsverksamheten främja kulturell mångfald, samhörighet och delaktighet, jämlikhet, likabehandling och hållbar utveckling.  Främjandet av dessa mål räknas till fördel vid bedömningen av ansökningarna.

Beslut

Ett skriftligt beslut utarbetas för samtliga ansökningar som har kommit in. De som har lämnat ansökan via e-tjänsten får beslutet skickat till e-tjänsten.

Om statsunderstödet beviljas innehåller beslutet bl.a. följande uppgifter:

 • understödets användningsändamål, dvs. vad understödet får användas till
 • det beviljade beloppet i euro
 • en andel av den understödda verksamhetens eller projektets faktiska totala kostnader som maximalt får täckas med understödet
 • godtagbara kostnader
 • användningsperioden för understödet
 • datumet då sökanden senast ska lämna in redovisningen för hur  understödet användes.

Regionförvaltningsverkets jakande statsunderstödsbeslut innehåller det egentliga beslutet, de bifogade villkoren och begränsningarna samt en anvisning om hur man begär omprövning. Ett nekande beslut omfattar beslutet och en anvisning om hur man begär omprövning.

Bilagan med villkor och begränsningar innehåller bestämmelser om exempelvis hur understödet ska användas, vad som är godtagbara kostnader och understödstagarens skyldigheter. I vissa specialfall innehåller beslutet bestämmelser som avviker från villkoren och begränsningarna i bilagan. I sådana fall är det anteckningen i beslutet som äger företräde för villkoret i bilagan.

Understödstagaren ska omsorgsfullt sätta sig in i understödsbeslutet och dess villkor och begränsningar. Det är dessutom skäl att se till att ansvarspersonerna för verksamheten eller projektet som understöds samt den som ansvarar för bokföringen känner till innehållet i understödsbeslutet

I ett nekande statsunderstödsbeslut finns motiveringar till varför understödet  inte beviljades. Motiveringar för avslaget kan vara:

 • ansökan klarade sig inte i jämförelsen mellan ansökningarna
 • ansökan kom in efter den utsatta tiden som meddelades  i ansökningsanvisningen
 • sökanden har inte inom utsatt tid lämnat in en redovisning för  användningen av ett tidigare understöd
 • därtill kan ansökan avslås om den inte uppfyller någon annan ovillkorlig  förutsättning för understödet (en speciallag, statsunderstödslagen)
 • ansökan uppfyller inte kriterierna fastställda i ansökningsanvisningarna.

Omprövning av beslutet

Om sökanden är missnöjd med beslutet kan den begära omprövning av beslutet enligt anvisningen om hur man begär omprövning som är bifogad till beslutet. Begäran om omprövning bör adresseras till regionförvaltningsverket och den ska lämnas in inom 30 dagar efter att sökanden har fått del av beslutet.

Efter att ha utrett omprövningsbegäran kan regionförvaltningsverket antingen avslå begäran eller ändra eller upphäva beslutet som omprövningsbegäran gäller. I beslutet om begäran om omprövning fattar regionförvaltningsverket ett motiverat beslut på de yrkanden som framförts. Om begäran om omprövning har lämnats in för sent eller om de formella kraven för begäran om omprövning inte i övrigt uppfylls beslutar regionförvaltningsverket att den inte utreder begäran om omprövning av beslutet.

Om sökanden inte är nöjd med regionförvaltningsverkets beslut om omprövningsbegäran kan den söka ändring genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningarna och besvärsadressen är bifogade beslutet som är meddelat i omprövningsbegäran. Ändring i ett beslut som är fattat av förvaltningsdomstolen får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Regionförvaltningsverket kan rätta ett uppenbart skriv- eller räknefel i beslutet eller något annat uppenbart fel som är jämförbart med dessa. Regionförvaltningsverket kan dessutom rätta till ett uppenbart sakfel. Sakägaren kan yrka på rättelse av fel inom fem år efter att beslutet fattades.