Ansökan om statsunderstöd

Den här handboken innehåller information och anvisningar för sökande och mottagare av behovsprövade understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsenden. Uppgifterna och anvisningarna gäller hur man ansöker om och använder understöden och tillsynen av användningen. Den som söker om och använder understöd ska i första hand sätta sig in i ansökningsanvisningarna som finns i utlysningen av understödet samt understödsbeslutet och bifogade villkor och begränsningar för understödsanvändningen. Den här handboken är sekundär till anvisningarna ovan och ger ytterligare information om hur man ansöker om understöd.

Regionförvaltningsverket beviljar understöd till exempelvis kommuner och samkommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra registrerade sammanslutningar. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Regionförvaltningsverket beviljar understöden enligt prövning. I statsbudgeten fastställs för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas.

Understödens mål och de exakta kriterierna för beviljande av understöd varierar efter understödsform. Dessa beskrivs i utlysningen för respektive understöd. I utlysningen anges också vem understödet är avsett för och vem som kan ansöka om det.

Behovsprövade statsunderstöd för projekt eller verksamhet eller investeringsunderstöd beviljas via regionförvaltningsverket. I den här handboken går vi igenom villkor och begränsningar i samband med specialunderstöd som beviljas av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsenden vid regionförvaltningsverken. Därtill har investeringsunderstöden ännu egna särskilda villkor och begränsningar.

I statsunderstödslagen föreskrivs allmänt om kriterier och förfaranden som beaktas vid beviljandet av statsunderstöd. Vid behandlingen av regionförvaltningsverkets understöd följer man dessutom speciallagar som är specifika för verksamhetsområdena. I speciallagarna finns bestämmelser om förutsättningarna för att få understöd vid vissa understödsformer och föremål för understöd. Områdesspecifika speciallagar är exempelvis lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, bibliotekslagen, idrottslagen och ungdomslagen. Därtill har regionförvaltningsverket förbundit sig till att i understödsverksamheten främja sina allmänna fastställda mål.

Var informeras det om understöden?

Uppgifterna om aktuella utlysningar publiceras på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor: https://minedu.fi/sv/understod

Uppgifterna om understöden kan sökas enligt ämne eller namn på ministeriets webbsidor. Understöd som kan sökas just nu är markerade ”sök nu”.

På webbplatsen publiceras en lista med förhandsuppgifter om understöden och riktgivande ansökningstider. Listan uppdateras två gånger om året. Ansökningstiderna i listan är preliminära och avsedda att vara ett stöd för planeringen. Ansökningstiden och övriga detaljer kring ansökan ska alltid kontrolleras i utlysningen.

I utlysningen av varje understöd uppges understödets målgrupp, meningen och målet med understödet, ansöknings- och handläggningstiderna samt kriterierna för att beviljas understöd. I utlysningen berättas dessutom hur man ansöker om understödet och vilka villkor som gäller för understödsanvändningen.