1. Ansökan om statsunderstöd

Den här handboken innehåller information och anvisningar för sökande och mottagare av behovsprövade specialunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverkets biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsenden. Behovsprövade statsunderstöd för projekt eller verksamhet eller investeringsunderstöd beviljas genom regionförvaltningsverket. Uppgifterna och anvisningarna gäller hur man ansöker om och använder understöden samt tillsynen över användningen.

Den som söker om och använder understöd ska i första hand noga läsa ansökningsanvisningarna som finns i utlysningen av understödet och understödsbeslutet med bifogade villkor och begränsningar för understödsanvändningen. Den här handboken är sekundär i förhållande till dem.

Regionförvaltningsverket beviljar understöd till exempelvis kommuner och samkommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra registrerade sammanslutningar. Understöd beviljas inte till privatpersoner.

Regionförvaltningsverket beviljar understöden enligt prövning. I statsbudgeten fastställs för vilka användningsändamål statsunderstöd kan beviljas.

Understödens mål och de exakta kriterierna för beviljande av understöd varierar efter understödsform. Dessa beskrivs i utlysningen för respektive understöd. I utlysningen anges också vem understödet är avsett för och vem som kan ansöka om det. I statsunderstödslagen föreskrivs allmänt om kriterier och förfaranden som beaktas vid beviljandet av statsunderstöd. Vid behandlingen av regionförvaltningsverkets understöd följer man dessutom speciallagar som är specifika för verksamhetsområdena. I speciallagarna finns bestämmelser om förutsättningarna för att få understöd vid vissa understödsformer och föremål för understöd. Områdesspecifika speciallagar är exempelvis lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, bibliotekslagen, idrottslagen och ungdomslagen.