Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa (Byggande av idrottsanläggning)

Understödets syfte är enligt 13 § i idrottslagen (390/2015) att det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Med understödet stöder man i synnerhet den uppgift som föreskrivs för kommunen i idrottslagen, dvs. att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta. Vidare kan understöd av särskilda skäl beviljas för övrigt byggande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att verkställa målen i idrottslagen. Storleken på stödet baserar sig på prövning. Bidrag beviljas sådana projekt vars uppförande inte har påbörjats innan beslutet om statsstöd. Villkoret för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom.

Undervisnings- och kulturministeriet (OKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro (moms 0%)är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet. Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0%).

Regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringssystem är mottagare dels för ansökningar som regionförvaltningsverket fattar beslut om, dels för ansökningar som undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/‎  

En förteckning över de tjänsteinnehavare som på regionförvaltningsverken handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden inleds 25.11.2021
Ansökningstiden slutar fredagen den 31.12.2021 kl. 16.15.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2022.

De ansökande parterna får besked om beslutet skriftligt. Beslutet omfattar både bruksanvisningarna och villkoren för understödet. Också anvisningar för utbetalningen följer.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: IdrottslagenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (390/2015) och förordningen (550/2015), StatsunderstödslagenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (688/2001), Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhetLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (1705/2009) och förordningenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (132/1999) och förordningenLänk till en annan webbplatsÖppnas i en ny flik (895/1999) inklusive ändringar.

Kontakt