Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa

Understödets syfte är enligt 13 § i idrottslagen (390/2015) att det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Med understödet stöder man i synnerhet den uppgift som föreskrivs för kommunen i idrottslagen, dvs. att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta. Vidare kan understöd av särskilda skäl beviljas för övrigt byggande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att verkställa målen i idrottslagen. Storleken på stödet baserar sig på prövning. Bidrag beviljas sådana projekt vars uppförande inte har påbörjats innan beslutet om statsstöd. Villkoret för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom. Understöd kan inte beviljas för projekt som genomförs enligt livscykelmodellen eller någon annan sådan projektmodell där den egendom som förvärvas inte blir understödstagarens egendom.

Undervisnings- och kulturministeriet (OKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro (moms 0%)är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet. Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0%).

Regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringssystem är mottagare dels för ansökningar som regionförvaltningsverket fattar beslut om, dels för ansökningar som undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om.

En förteckning över de tjänsteinnehavare som på regionförvaltningsverken handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden inleds 25.11.2022
Ansökningstiden slutar fredagen den 30.12.2022 kl. 16.15.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2023.

De ansökande parterna får besked om beslutet skriftligt. Beslutet omfattar både bruksanvisningarna och villkoren för understödet. Också anvisningar för utbetalningen följer.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015) och förordningen (550/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och förordningen (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och förordningen (895/1999) inklusive ändringar. 

Kontakt