Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa

Ansökningstiden inleds 28.11.2023
Ansökningstiden slutar fredagen den 29.12.2023 kl. 16.15.

I överensstämmelse med 13 § i idrottslagen (390/2015) tas det årligen in i statsbudgeten ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Genom understödet stöds i synnerhet den uppgift som föreskrivs för kommunen i idrottslagen, dvs. att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för uppförande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta. Vidare kan understöd av särskilda skäl beviljas för övrigt byggande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att verkställa målen i idrottslagen. Beloppet på statsunderstödet är behovsprövat. Understöd beviljas projekt vars byggande inte har påbörjats innan statsunderstödsbeslut har fattats och vars byggande påbörjas samma år som understödet beviljas. Ett villkor för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom. Understöd kan inte beviljas för projekt som genomförs enligt livscykelmodellen eller någon annan sådan projektmodell där den egendom som förvärvas inte blir understödstagarens egendom.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är statsbidragsmyndighet när kostnaderna för projektet överstiger 1 200 000 euro (moms 0 procent). Då ett projekt till sin kostnad uppskattas till högst 1 200 000 euro (moms 0 procent) är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet. Statsunderstöd beviljas inte för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0 %) utan särskilda kommunalekonomiska grunder.

Ansökningar som hör till både undervisnings- och kulturministeriets och regionförvaltningsverkets beslutanderätt lämnas in i e-tjänsten.

En förteckning över de tjänsteinnehavare som på regionförvaltningsverken handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden börjar tisdagen den 28 november 2023
Ansökningstiden går ut fredagen den 29 december 2023 kl. 16.15

Statsunderstöd beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2024.

Sökandena informeras om beslutet skriftligen. Beslutet inkluderar även anvisningar och villkor för användningen av understödet samt anvisningar om utbetalningen av understödet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: IdrottslagenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (390/2015) och förordningenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (550/2015), StatsunderstödslagenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (688/2001), Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä(1705/2009) och förordningenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (132/1999) och förordningenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (895/1999) inklusive ändringar. 

Kontakt