Byggande av idrottsanläggning

Regionförvaltningsverket stöder och leder byggandet av idrottsanläggningar. Med understöd beviljade från vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.

Just nu används medlen för ombyggnad av simhallar och för att skapa förutsättningar för närmotion samt för att utveckla betingelserna för hälsofrämjande motion.

Understöd beviljas i första hand kommuner eller samkommuner samt sammanslutningar där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten. Understöd kan också beviljas andra sammanslutningar.

Ansökningar om statsunderstöd som gäller anläggning av idrottsanläggningar lämnas till regionförvaltningsverket före slutet av december under det år som föregår projektet (31.12.2020 kl. 16.15).

Ansökningen görs på sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om understöd till projekt vars kostnadskalkyl uppgår till högst 700 000 euro (moms 0 %). Beslut om understöd till projekt vars kostnader överstiger 700 000 euro fattas av undervisnings- och kulturministeriet. Regionförvaltningsverket ger ett utlåtande om angelägenhetsordningen för dessa projekt.

Kontakt