Sammandrag

En bra ansökan:

 • Det är bäst att förbereda ansökan i god tid före den sista ansökningsdagen.
 • Kontrollera att verksamheten eller projektet som ansökan gäller motsvarar kriterierna i utlysningen av understödet.
 • Gör upp en tydlig verksamhets- eller projektplan: vad ska göras, varför ska det göras, vem ska göra det, tillsammans med vem kommer det att göras, var det görs, med vilken tidtabell och vilka de förväntade resultaten är. Presentera dessutom en plan för verksamheten efter finansieringsperioden (speciellt för projekt).
 • Gör upp en realistisk budget eller kostnadskalkyl som är anpassad till verksamhetens omfattning och art samt grundar sig på beräkningar. Också inkomsterna ska framgå.
 • Läs igenom användningsvillkoren för understödet på förhand.

Användning av understödet:

 • Understödet får bara användas för det ändamål som det beviljades för.
 • Om du inte har möjlighet att använda understödet enligt understödsbeslutet, kan du av motiverad anledning ansöka om ändring av ändamålet för vilket understödet ska användas eller om förlängning av användningstiden. (Ändring ska sökas senast 30 dagar innan användningstiden för understödet utgår.) I annat fall måste understödet eller en del av det betalas tillbaka.
 • Följ alltid användningsvillkoren och -begränsningarna för understödet.
 • Se till att personen som ansvarar för den understödda verksamheten och den som ansvarar för bokföringen har tillgång till beslutsbrevet med bilagor.

Redovisning över understödsanvändningen:

 • Gör redovisningen inom utsatt tid. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering.
 • I redovisningen ska du berätta hur och till vad de beviljade pengarna användes. Beskriv hur målen för understödet har uppnåtts.
 • Till redovisningen ska bifogas en kostnadsställerapport över faktiska inkomster och utgifter för den understödda verksamheten under användningsperioden för understödet.
 • Vid behov kan du ansöka om förlängd tid för redovisningen. Ansökan ska göras innan redovisningstiden utgår.
 • Om redovisningen inte lämnas in i tid kan det leda till att understöd inte beviljas i framtiden.

Om understödet eller en del av det inte har använts så ska det betalas tillbaka. Kontakta det regionförvaltningsverk som beviljade understödet innan understödet betalas tillbaka.