Specialunderstöd till lokala idrotts- och motionsföreningar för att ordna eller tillhandahålla verksamhet och tjänster på något annat sätt (t.ex. distans- eller digitalträning) under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder

Understöd kan sökas av lokala idrotts- och motionsföreningar som är registrerade föreningar. Understödet kan inte sökas av sammanslutningar och firmor som inte är registrerade, eftersom de saknar rättskapacitet.

Understöd kan sökas för ordnande eller genomförande av verksamheten och tillgången till tjänster på något annat sätt (t.ex. distans – eller digitalträning) under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder 1.3–31.5.2020.

Understödet söks från regionförvaltningsverken. Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av juni.

På statsbidragen tillämpas idrottslagen (390/2015) och statsunderstödslagen (688/2001).

Coronapandemin har försvårat och kommer att försvåra de lokala idrotts- och motionsföreningarnas verksamhet. Situationen har medfört allvarliga problem för dessa föreningar när det gäller att ordna verksamheten. Lokala idrotts- och motionsföreningar har varit tvungna att snabbt utveckla kompenserande åtgärder som ersättning för traditionella verksamhetsformer. För att täcka dessa kostnader beviljar regionförvaltningsverket specialunderstöd för att täcka kostnaderna för vidtagna åtgärder.

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningsverkets e-tjänst.  Om du har problem med ansökan, kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.

Ansökningarna ska vara framme/ha lämnats in via e-tjänsten senast 14.5.2020 kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Anvisningar för e-tjänsten

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst. För tjänsten behövs en Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort. Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till sökanden via tjänsten.

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1 Ansökningsspecifika grunder för beviljande

I fältet verksamhetsplan för ansökan antecknas en beskrivning av den verksamhet som genomförts, dvs. hur de nya verksamhetssätt som tagits i bruk eller planerats under coronapandemin (t.ex. genom distans- och digitalförbindelser) har ordnats samt de kostnader som uppkommit. Understöd kan beviljas för kostnader som verifierats för projekten. Understödet kan i regel täcka högst 98 procent av de kostnaderna för projektet.

2 Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen.Tämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3 Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4 Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

En sökande som redan fått statsunderstöd eller annat offentligt stöd för denna verksamhet, kan inte beviljas understöd.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning för användningen av understödet ska göras via regionförvaltningens elektroniska system senast den dag som anges i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
  • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har bestämt att stödmottagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Regionförvaltningsverkets Handbok för statsunderstöd, pdfTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle fördjupar ansökningsanvisningarna. Om ansökningsanvisningarna och handledningen är motstridiga, är ansökningsanvisningen alltid ett dokument som definierar ansökningsanvisningen.

En redovisning för användningen av understödet ska göras via regionförvaltningens e-tjänst senast den dag som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Av understödstagaren förutsätts ekonomisk rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Sökanden ska foga åtminstone följande handlingar till ansökan:

  • Utdrag ur föreningsregistret.
  • Redovisning över eventuella andra understöd som ansökts och mottagits för samma ändamål.
  • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta: 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
Huvudkontoret i Åbo
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 000 (växel)
registratur.sydvastra@rfv.fi
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn. 0295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Huvudkontoret i Vasa
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 450 (växel)
registratur.vastra@rfv.fi
Ytterligare information: Planerare Emilia Piitulainen, tfn. 029 501 8848

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
Huvudkontoret i S:t Michel
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 800 (växel)
kirjaamo.ita@avi.fi
Ytterligare information: Planerare Virpi Launonen, tfn. 029 501 6845

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 500 (växel)
kirjaamo.pohjois@avi.fi
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

Regionförvaltningsverket i Lappland omfattar landskapet Lappland:
Regionförvaltningsverket i Lappland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 300 (växel)
kirjaamo.lappi@avi.fi
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 000 (växel)
registratur.sodra@rfv.fi
Ytterligare information: Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559