Studier i rörelse-understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning

Syftet med utvecklingsunderstödet är att stöda skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet är att varje studerande ska röra på sig minst en timme per dag. Med understödet stöds verkställandet av programmet Studier i rörelse.

Understöd kan sökas av anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning. Ansökan gäller både nya projekt och projekt som valts till försöket på andra stadiet år 2017.

Understöd söks från regionförvaltningsverket: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi

För understöden kan användas högst 2,8 miljoner euro.

Understöd kan beviljas till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet. Utvecklingsunderstöd kan sökas för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Ansökningstiden börjar 30.1.2019.
Ansökningstiden går ut 8.3.2019 kl. 16.15.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast 31.5.2019. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Kontakt