Vanliga frågor

Frågorna och svaren gäller de verksamhetsunderstöd som regionförvaltningsverket beviljar. I investeringsunderstöden för byggande av idrottsanläggningar finns avvikande förfaringssätt.

Om du ska inleda en ansökningsprocess och frågan gäller en viss understödsform hittar du uppgifterna enklast på denna webbplats. Vid behov kan du kontakta handläggaren vid regionförvaltningsverket i din egen region, vars kontaktuppgifter du hittar här.

Om din fråga gäller redan beviljat understöd och det inte finns något svar på frågan på denna webbplats, kontakta den som beviljat understödet. Personens namn och kontaktuppgifter finns i understödsbeslutet.

Här hittar du instruktionsvideor för olika situationer.

Om videorna inte hjälper dig med ditt problem, kontakta Simo Luukkainen, simo.luukkainen(at)rfv.fi, 0295 018 824 eller den ansvariga handläggaren.

Anvisningen är lämna in ett uppdaterat utdrag ur PRS föreningsregister. Om registerutdraget är äldre än 6 månader kan en oförändrad namnteckningsrätt kontrolleras med ett officiellt utdrag ur årsmötesprotokollet, där namntecknarna har fastställts att fortsätta.

Det senast fastställda bokslutet, som innehåller verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen.

För godtagbara kostnader enligt understödsbeslutet och dess bilagor.

Understödet kan täcka endast en viss procentandel av projektets totala kostnader (fastställs i ansökningsanvisningen och understödsbeslutet) och självfinansieringen ska kunna verifieras i bokföringen från det kostnadsställe som grundats för understödet (kan inte vara en kalkylmässig kostnad).

Självfinansieringsandelen kan täckas av aktörens allmänna finansiering som inte direkt anknyter till den understödda verksamheten. Självfinansieringen kan också bestå av intäkter som direkt hänför sig till den understödda verksamheten, såsom annat understöd eller intäkter från verksamheten.

Om man utöver statsunderstödet får annan finansiering för verksamheten, ska man vara särskilt noggrann med att verksamheten inte leder till överskott. Med understödet kan man täcka underskott som uppstår i den understödda verksamheten då man från de godtagbara kostnaderna drar av övriga understöd och intäkterna från verksamheten.

Om det sker betydande förändringar i den planerade verksamheten ska RFV kontaktas på förhand om ändringarna. Som en väsentlig ändring i förhållande till ansökan betraktas uppkomsten av nya kostnadsslag, förändringar mellan de kostnadsslag som anges i ansökan, vars totala belopp utgör över 10 % av verksamhetens totala kostnader, eller en ändring av en annan finansieringsdel.

Kontakta den som beviljar understödet. Det är möjligt att ansöka om mer tid för användningen av understödet. Ansökan om förlängd användningstid ska lämnas in till e-tjänsten en månad innan användningstiden går ut för att man ska kunna fatta ett förlängningsbeslut innan den ursprungliga användningstiden går ut.

 

Om det inte går att förlänga användningstiden, ska det oanvända understödet återbetalas. Regionförvaltningsverket ger dig anvisningar om återbetalning av understödet.

Lämna in en slutredovisning för användningen av understödet utan dröjsmål och nämn det oanvända understödet. Du får anvisningar om hur du återbetalar och information om tidtabellen.

Via e-tjänsten skickas en rapport om den understödda verksamhetens innehåll och ekonomi. Slutredovisningen ska lämnas in genast efter att verksamheten upphört, dock senast två månader efter utgången av understödets användningstid, om inte något annat nämns i beslutet.

Som bilaga till slutredovisningen lämnas en kostnadsställerapport om den understödda verksamheten samt andra nödvändiga tilläggsutredningar.

Det ska finnas ett eget kostnadsställe för den understödda verksamheten eller ett motsvarande separat uppföljningsobjekt för bokföringen. Kostnadsställerapporten är en officiell utskrift från bokföringssystemet som begränsas till den beviljade användningstiden för understödet. I kostnadsställerapporten verifieras alla kostnader för och finansiering av verksamheten.