Specialunderstöd för att anställa en ny uppsökande ungdomsarbetare 2020

Understödet är avsett för att stödja sådant uppsökande ungdomsarbete som nämns i ungdomslagen (1285/2016).

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understödet beviljas för lönekostnader för nya anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar. Understödet är en del av stimulansåtgärderna efter coronaviruset som ska jämna ut den påverkan som undantagsförhållandena har på barn och unga.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och går ut den 14 september 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst 3 miljoner euro till understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).

UTLYSNING AV UNDERSTÖD/ANVISNING (pdf)