Nuoret ja nuoriso-ohjaajat taloustaitoja pohtimassa

Syksyllä 2022 käynnistyneen Nuorten Akatemian Tukea taloustaitoihin -hankkeen tavoitteena oli tukea talousteemojen käsittelyä nuorisotyössä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Riihimäen, Hyvinkään ja Kotkan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Hanke aloitettiin pohtimalla yhdessä taloustaitoja nuorten ja nuoriso-ohjaajien kanssa: Millaisista asioita nuoret ja nuoriso-ohjaajat tarvitsevat tietoa talouteen liittyen? Mitä jokaisen nuoren olisi hyvä tietää aiheesta? Millaisilla tavoilla aihetta tulisi käsitellä? Millaisia tunteita talousasiat ja -vaikeudet herättävät? Millaisissa tilanteissa aihetta on luontevaa käsitellä? Miten luoda turvallinen ja luotettava ilmapiiri aiheen käsittelylle?

Nuoret nostivat keskeisiksi teemoiksi budjetoinnin, laskujen maksamisen, säästämisen, verot ja työnteon. Nuoriso-ohjaajat taas kokivat kaipaavansa lisää tietoa veroista, sijoittamisesta, tuista ja lainoista. Toimiviksi menetelmiksi ideoitiin erilaiset pelit, keskustelut kaksi tai ryhmässä, tietoiskut, asiantuntijavierailut, videot, tietovisat ja Kahoot. Nuoret myös toivoivat, että netistä voisi yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa etsiä tietoa ja tutustua eri palveluihin tai täyttää vaikkapa tukihakemusta.

Nuoret kertoivat, että on helpompi puhua tutulle aikuiselle. Aikuisilta he toivoivat luotettavuutta ja kannustamista. Aikuisen ei tule vähätellä, tuomita tai pitää asioita itsestäänselvyytenä. Nuoret myös toivoivat, että aikuinen voisi jakaa omia kokemuksia ja kertoa asioista käytännössä teorian sijasta.

Työpajojen pohjalta laadittiin kevään 2023 aikana nuorisotyöntekijöille suunnattu Talouskasvatuksen opas (https://nuortenakatemia.fi/materiaalit/talouskasvatuksen-opas/). Opas sisältää taustatietoa eri aiheista sekä menetelmävinkkejä aiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Oppaassa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tunteet ja talous, budjetointi, kuluttaminen, omaan kotiin muutto, pankkiasiat, laskujen maksaminen, vakuutukset, Kelan tuet, lainat, työnteko, palkka ja verotus, säästäminen ja sijoittaminen sekä mistä voi saada apua. Oppaan kuvitus saatiin Helsingin kuvataidelukion opiskelijoilta.

Syksyllä 2023 järjestimme vielä kaksi koulutusta nuorisotyöntekijöille. Koulutuksissa käytiin läpi, mistä nuorten talousosaaminen koostuu, otettiin katsaus ajankohtaiseen tutkimustietoon, pohdittiin, miten talousosaaminen kytkeytyy elämänhallintaan ja nuorisotyöntekijöiden työhön sekä etsittiin käytännön ratkaisuja. Palautteissa lähes jokainen vastaaja kertoi saaneensa uusia ideoita sekä innostuneensa uudesta toimintatavasta. Koulutusta kuvailtiin yleisesti hyväksi ja aiheen osallistujat kokivat tärkeänä. Osallistujat pitivät toiminnallisuudesta ja ryhmätyöskentelystä. Osa koki aiheen itselleen ennestään melko tuttuna.

Nuorten työpajatyöskentelyssä saatuja vastauksia kysymyksiin: Millaista tukea kaipaisit talousasioihin aikuisilta? Miten tuntisit olosi turvalliseksi?
Nuorten työpajatyöskentelyssä saatuja vastauksia kysymyksiin:
Millaista tukea kaipaisit talousasioihin aikuisilta? Miten tuntisit olosi turvalliseksi?

Nuorten ideointityöpajojen perusteella tarvetta aiheen käsittelylle on. Nuorten mukaan talousasioita käsitellään kovin vähän missään. Nuoret myös kertoivat talousasioiden herättävän epävarmuutta, pelkoa, häpeää ja stressiä, mutta myös onnistumisen tunteita. Epävarmuus johtuu siitä, että talousasiat ovat osalle uusia, ei ole riittävästi tietoa asioista eikä tiedetä, miten kannattaisi toimia eri tilanteissa. Stressiä aiheuttavat erityisesti talousvaikeudet ja rahojen riittämättömyys. Onnistumisen tunteita syntyy, kun oppii hoitamaan omia asioitaan. Nuoriso-ohjaajat kertoivat työpajoissa aiheen olevan tärkeä, mutta kokivat olonsa epävarmaksi aiheen kanssa. Heillä oli epävarma olo omasta osaamisestaan ja siitä, osaavatko neuvoa nuorta eteenpäin oikeaan paikkaan. Aihe koettiin siis tärkeäksi sekä nuorten että nuoriso-ohjaajien puolelta. 

Hankeen avulla onnistuttiin lisäämään talousosaamista kehittävää ja talousvaikeuksia ehkäisevää toiminta nuorisotyössä. Ideointityöpajat, opas ja koulutukset kannustivat nuoriso-ohjaajia pohtimaan talousasioita omassa työssään sekä tarjosivat heille tietoa ja käytännön menetelmiä asian käsittelemiseksi. Hanke myös tarjosi nuorisotyöntekijöille eväitä kohdata ja tukea talousasioiden kanssa kamppailevia nuoria sekä herätteli nuoriso-ohjaajia pohtimana, miten luoda turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri aiheen käsittelemiseksi

Lisätietoja: Niina Salmi, kehittämispäällikkö, Nuorten Akatemia – Youth Academy, etunimi.sukunimi@nuortenakatemia.fi