Usein Kysytyt Kysymykset

Kysymykset ja vastaukset koskevat aluehallintoviraston myöntämiä toiminnallisia avustuksia. Liikuntapaikkarakentamisen investointiavustuksissa on näistä poikkeavia menettelytapoja.

Jos olet aloittamassa hakuprosessia ja kysymys koskee jotain tiettyä avustusmuotoa, löydät tiedot parhaiten tältä sivustolta. Tarvittaessa voit olla yhteydessä oman alueesi aluehallintoviraston käsittelijään, jonka yhteystiedot löydät täältä.

Mikäli kysymyksesi koskee jo myönnettyä avustusta, eikä tältä sivustolta ole löytynyt kysymykseen vastausta, ole yhteydessä avustuksen myöntäjään. Hänen nimensä ja yhteystietonsa löytyvät avustuspäätöksestä.

Täältä löydät ohjevideoita eri asiointitilanteisiin liittyen.

Jos videoista ei löydy apua kohtaamaasi ongelmaan, ole yhteydessä Simo Luukkaiseen, simo.luukkainen(at)avi.fi, 0295 018 824 tai asiasta vastaavaan käsittelijään.

Ohje on toimittaa ajantasainen PRH:n yhdistysrekisteriote. Jos rekisteriote on vanhempi kuin 6 kk, voidaan muuttumaton nimenkirjoitusoikeus varmistaa virallisella pöytäkirjan otteella vuosikokouspöytäkirjasta, jossa nimenkirjoittajat on vahvistettu jatkamaan.

Viimeinen vahvistettu tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.

Avustuspäätöksessä ja sen liitteissä määriteltyihin hyväksyttäviin kustannuksiin.

Avustus voi kattaa vain tietyn prosenttiosuuden hankkeen kokonaiskustannuksista (määritellään hakuohjeessa ja avustuspäätöksessä) ja omarahoituksen tulee olla todennettavissa kirjanpidosta avustukselle perustetulta kustannuspaikalta (ei voi olla laskennallinen kulu).

Omarahoitusosuuden voi kattaa toimijan yleisestä rahoituksesta, joka ei suoraan liity avustettuun toimintaan. Omarahoitus voi olla myös suoraan avustettuun toimintaan kohdistuvaa tuloa, kuten muuta avustusta tai toiminnasta saatavaa tuottoa.

Jos valtionavustuksen lisäksi toimintaan saadaan muuta rahoitusta, tulee olla erityisen huolellinen, ettei toiminnasta synny ylijäämää. Avustuksella voi kattaa vain avustettavasta toiminnasta syntyvää alijäämää, joka muodostuu, kun hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään muut avustukset ja toiminnasta saadut tuotot.

Jos suunniteltuun toimintaan tulee merkittäviä muutoksia, tulee muutoksista olla etukäteen yhteydessä Aviin. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan hakemukseen nähden uusien kululajien syntyminen, hakemuksessa esitettyjen kululajien välillä tapahtuvia muutoksia, joiden yhteismäärä on yli 10 % toiminnan kokonaiskustannuksista, tai muun rahoitusosuuden muuttuminen.

Ota yhteys avustuksen myöntäjään. Avustuksen käytölle on mahdollista hakea jatkoaikaa. Muutoshakemus jatkoajasta tulee toimittaa asiointipalveluun kuukautta ennen käyttöajan loppumista, jotta pystytään tekemään jatkopäätös ennen alkuperäisen käyttöajan loppumista.

Jos avustukselle ei voida myöntää jatkoaikaa, tulee käyttämättä jäänyt avustus palauttaa. Saat aluehallintovirastolta ohjeet avustuksen palautuksesta.

Toimita avustuksen käytön loppuselvitys viipymättä, ja mainitse käyttämättä jäänyt avustus. Saat ohjeet palautuksen tekemisestä ja aikataulusta.

Asiointipalvelun kautta toimitetaan raportti avustetun toiminnan sisällöstä sekä taloudesta. Loppuselvitys tulee toimittaa heti toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua avustuksen käyttöajan päättymisestä, ellei päätöksellä muuta mainita.

Loppuselvityksen liitteenä toimitetaan avustetun toiminnan kustannuspaikkaraportti sekä muut tarpeelliset lisäselvitykset.

Avustettua toimintaa varten tulee olla perustettu kirjanpitoon oma kustannuspaikka tai vastaava erillinen seurantakohde. Kustannuspaikkaraportti on virallinen tuloste kirjanpitojärjestelmästä, joka rajataan avustuksen myönnetylle käyttöajalle. Kustannuspaikkaraportilta todentuvat kaikki toiminnan kustannukset ja rahoitus.