Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset (Liikuntapaikkarakentaminen)

Hakuaika: 25.11. – 30.12.2022 klo 16.15

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valtionapupäätöstä ja joiden rakentaminen käynnistyy myöntövuonna. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen. Elinkaarimallilla tai muulla sellaisella hankemallilla toteutettavalle hankkeelle, jossa hankittava omaisuus ei tule avustuksen saajan omistukseen, ei voida myöntää avustusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvallassa olevat hakemukset toimitetaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun

Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista on esitetty jäljempänä.

Hakuaika alkaa 25.11.2022
Hakuaika päättyy perjantaina 30.12.2022 klo 16.15

Valtionavustuksia myönnetään edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy vuoden 2023 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti, jossa kerrotaan sekä avustuksen käyttöohjeet ja -ehdot sekä avustuksen maksamiseen liittyvät ohjeet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015) ja liikunta-asetus LINKKI, Valtionavustuslaki (688/2001), Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) sekä valtion talousarvion ehdot. Rakentamisen osalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) asetuksineen (895/1999) muutoksineen.

Liikuntapaikkarakentamisen hakuohjeet (minedu.fi)

Yhteystiedot