Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset (Liikuntapaikkarakentaminen)

Hakuaika: 25.11. – 31.12.2021 klo 16.15

Liikuntalain 390/2015 13 §:n mukaisesti valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha avustusten myöntämiseksi liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuksella tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Tämä haku koskee talousarvion momentilta 29.90.50 myönnettäviä liikuntapaikkarakentamisen avustuksia. Valtion talousarviossa momentilla 4.20.29.90.30.4 olevat luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen avustusmäärärahat julistetaan haettavaksi erikseen.

Liikuntapaikkojen valtionavustuksia myönnetään laajojen käyttäjäryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamiseen, hankkimiseen, perusparannukseen ja näihin liittyvään varustamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää erityisestä syystä muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Avustusta myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle taikka niiden määräämisvallassa olevalle yhteisölle. Avustusta voidaan myöntää myös muille yhteisöille, jos avustaminen on tarpeen liikuntalain tavoitteiden toteuttamiseksi. Valtionavustuksen määrä on harkinnanvarainen. Avustusta myönnetään hankkeisiin, joiden rakentamista ei ole aloitettu ennen valtionapupäätöstä. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankittava omaisuus tulee avustuksen saajan omistukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on valtionapuviranomainen, kun hankkeen kustannukset ovat yli 700 000 euroa (alv 0 %). Kustannusarvioltaan enintään 700 000 euron (alv 0 %) hankkeissa valtionapuviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Valtionavustusta ei myönnetä kustannuksiltaan alle 20 000 euron (alv 0 %) hankkeisiin ilman kunnallistaloudellisia erityisperusteita.

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että aluehallintoviraston päätösvallassa olevat hakemukset toimitetaan aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluunLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä.

Lista liikunnan perustamishankkeita hoitavista aluehallintovirastojen viranhaltijoista on esitetty jäljempänä.

Hakuaika alkaa 25.11.2021
Hakuaika päättyy perjantaina 31.12.2021 klo 16.15

Valtionavustuksia myönnetään edellytyksellä, että eduskunta hyväksyy vuoden 2022 valtion talousarviossa tarkoitukseen määrärahan.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti, jossa kerrotaan sekä avustuksen käyttöohjeet ja -ehdot sekä avustuksen maksamiseen liittyvät ohjeet.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: LiikuntalakiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä(390/2015), ValtionavustuslakLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessäiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (688/2001), Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu lakiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (1705/2009) ja asetusLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (1766/2009) sekä valtion talousarvion ehdot. Rakentamisen osalta keskeisiä ovat maankäyttö- ja rakennuslakiLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (132/1999) asetuksineenLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä (895/1999) muutoksineen.

Yhteystiedot