Erityisavustus yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina

Tälle sivulle kokoamme tietoa koulutuksista ja muista sisällöistä liittyen erityisavustukseen yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina.

Demokratia-avustus vuosille 2021–2023

Demokratia on kriittinen osa suomalaista yhteiskuntaa aivan kuten kirjastotkin, joilla on merkittävä rooli demokratian edistämistyössä niin monilukutaitokasvattajana, tiedon tarjoajana kuin myös kaikille avoimena ja puolueettomana tilana.

Sitra rahoitti vuosina 2020–2021 Kirjastoista kansanvallan foorumeiksi -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena oli kehittää ja laajentaa kirjastojen tekemää demokratiatyötä. Kokonaisuudessa testattiin menetelmiä, joiden avulla kirjastoista kehitetään keskustelevan demokratian virtuaalisia ja fyysisiä kohtaamispaikkoja, osallisuuden edistäjiä ja kohtaamisten mahdollistajia.  Mukana pilotissa olivat Oulun, Turun, Pietarsaaren, Imatran, Inarin ja Mäntyharjun kirjastot. 

Eduskunnan hyväksymässä valtion vuoden 2021 budjetissa kirjastojen demokratiatyölle varattiin miljoonan euron määräraha Sitran hankekokonaisuuden jälkeiselle ajalle. Tätä kokonaisuutta koordinoivat aluehallintovirastot.

Aluehallintovirasto myönsi tässä hakukokonaisuudessa valtionavustuksia 38 kunnalle/kunnalliselle yleiselle kirjastolle yhteensä 920 000 euroa. Avustettujen hankkeiden tavoitteena on kehittää yleisiä kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina lisäämällä erityisesti kansalaisten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

Avustuksen tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen demokratiakehitykseen parantamalla kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisen, alueellisen, valtakunnallisen ja EU-tason päätöksenteossa.   

Avustuksen hakuaika oli 16.8. – 20.9.2021.

Miksi demokratian tarkastelu on tärkeää?

Demokratia on ollut menestystarina, joka on kuitenkin ajan saatossa ajautunut joidenkin mittareiden mukaan jopa kriisiin. Kun yhteiskunnasta tulee koko ajan kompleksisempi ja vaikeammin ymmärrettävä, koetaan myös demokratia aikaisempaa rajatummaksi ja vähämerkitykseksi. Demokratia ymmärretään usein suppeasti vain vaalidemokratiaksi, jolloin on helppo kysyä, muuttaako äänestäminen yhteiskunnallista todellisuutta.

Kehitystä on vauhdittanut yhteiskunnallisen polarisaation syveneminen, osattomuuden kokemukset, teknologinen murros ja siitä seuranneet muutokset mm. keskustelukulttuurissa sekä kasvanut epäluottamus yhteiskuntaan ja sen instituutioihin. Luottamusta vahvistetaan yhteiskunnallisella keskustelulla, luotettavalla tiedolla sekä kuulluksi tulemisen kokemuksella ja tässä luottamuksen vahvistamisessa kirjastot ovat avainasemassa.

Kirjastot ja demokratia -luentosarja tulossa Libopiin

Luentosarjan ensimmäisessä osassa aihetta lähestytään yleisesti ja käydään keskustelua siitä, mitä demokratialla tarkoitetaan. Seuraavilla luentokerroilla syvennytään demokratian eri osa-alueisiin pureutumalla median ja demokratian suhteeseen, osallistamiseen ja osallisuuteen demokratian toteutumisen näkökulmasta sekä erilaisiin osallistamismenetelmiin ja kansalaisvaikuttamisen muotoihin. Libopissa julkaistaan luentotallenteet ja oppimistehtäviä. Kokonaisuus on valmis joulukuussa 2021. https://liboppi.fi/

Lisätietoja:  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kristiina Kontiainen, Marko Ojala ja Raija Valtonen  

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Virpi Launonen  

Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päivi Almgren ja Anu Ojaranta 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Mika Mustikkamäki ja Jonna Toukonen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Merja Kummala-Mustonen  

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet: Susanne Ahlroth  

Aluehallintovirastojen asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi