Miten hakemukset käsitellään?

Saapuneet hakemukset rekisteröidään aluehallintoviraston asianhallintajärjestelmään. Hakemuksia ryhdytään käsittelemään, kun hakuaika on päättynyt. Hakuilmoituksessa on esitetty arvio hakemusten käsittelyajasta.

Hakemuksen arviointi

Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvio perustuu kokonaisharkintaan. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon hakuilmoituksessa esitetyt hakukohtaiset myöntöperusteet, käytettävissä oleva määräraha, opetus- ja kulttuuriministeriön yleiset perusteet soveltuvin osin sekä valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset.

Valtionavustuslaissa säädetään avustusten myöntämisen yleisistä edellytyksistä:

 • tarkoitus, johon avustusta haetaan, tulee olla  yhteiskunnallisesti hyväksyttävä
 • avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle  asetettujen tavoitteiden kannalta
 • avustuksen myöntäminen on tarpeellista muut julkiset tuet sekä  hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen ja
 • avustuksen myöntäminen vääristää enintään vähän kilpailua ja  markkinoiden toimintaa.

Aluehallintovirasto on sitoutunut edistämään valtionavustustoiminnassaan monikulttuurisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Näiden tavoitteiden edistäminen katsotaan hakemusten arvioinnissa eduksi.

Päätös

Kaikkiin saapuneisiin hakemuksiin laaditaan kirjallinen päätös. Asiointipalvelun kautta hakeneille päätös toimitetaan asiointipalveluun.

Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • avustuksen käyttötarkoitus eli se, mihin avustusta saa käyttää
 • myönnetty euromäärä
 • se osuus, kuinka paljon avustus saa enimmillään olla avustettavan  toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista
 • hyväksyttävät kustannukset
 • avustuksen käyttöaika
 • määräaika, jolloin hakijan on annettava selvitys avustuksen käytöstä.

Aluehallintoviraston myönteinen valtionavustuspäätös sisältää varsinaisen päätöksen, sen liitteenä olevat ehdot ja rajoitukset sekä oikaisuvaatimusosoituksen. Kielteinen päätös sisältää päätöksen ja oikaisuvaatimusosoituksen.

Ehdot ja rajoitukset -liite sisältää määräyksiä muun muassa avustuksen käytöstä, hyväksyttävistä kustannuksista ja avustuksensaajan velvollisuuksista. Joissakin erityistapauksissa päätökseen on kirjattu määräyksiä, jotka poikkeavat näistä liitteen ehdoista ja rajoituksista. Tällöin päätöksen kirjaus menee liitteen ehdon edelle.

Avustuksen saajan tulee perehtyä huolellisesti avustuspäätökseen ja sen ehtoihin ja rajoituksiin. On hyvä huolehtia myös siitä, että avustuspäätöksen sisältö on avustuksen kohteena olevan toiminnan tai hankkeen vastuuhenkilöiden sekä myös kirjanpidosta vastaavan tiedossa.

Kielteisessä valtionavustuspäätöksessä tuodaan esiin perustelut sille, miksei avustusta myönnetty. Hylkäysperusteita voi olla:

 • hakemus ei ole menestynyt hakemusten keskinäisessä vertailussa
 • hakemus on saapunut hakuohjeessa ilmoitetun määräajan jälkeen
 • hakija ei ole toimittanut selvitystä aiemman avustuksen käytöstä määräajassa
 • hakemus voidaan hylätä, jos se ei täytä jotakin muuta avustuksen ehdotonta edellytystä (erityislaki, valtionavustuslaki)
 • hakemus ei täytä hakuohjeessa asetettuja kriteerejä.

Päätöksen oikaisu

Jos hakija on tyytymätön päätökseen, hän voi hakea siihen oikaisua päätöksen liitteenä olevan oikaisuvaatimusosoituksen ohjeiden mukaisesti. Oikaisuvaatimus osoitetaan aluehallintovirastolle, ja se on toimitettava 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon.

Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi aluehallintovirasto voi joko hylätä oikaisuvaatimuksen taikka muuttaa tai kumota oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstään. Oikaisuvaatimuspäätöksessä aluehallintovirasto antaa perustellun ratkaisun esitettyihin vaatimuksiin. Jos oikaisuvaatimus on tehty myöhässä tai jos muodolliset edellytykset oikaisuvaatimuksen tekemiselle eivät muuten täyty, aluehallintovirasto päättää, ettei se tutki päätöksen oikaisuvaatimusta.

Jos hakija ei ole tyytyväinen aluehallintoviraston oikaisuvaatimuspäätökseen, siihen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Ohjeet ja valitusosoite ovat oikaisuvaatimuspäätöksen liitteessä. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Aluehallintovirasto voi korjata päätöksessä olevan ilmeisen kirjoitus- tai laskuvirheen tai muun niihin verrattavan selvän virheen. Aluehallintovirasto voi myös korjata ilmeisen asiavirheen. Asianosainen voi vaatia virheen korjaamista viiden vuoden sisällä päätöksen tekemisestä.