Erityisavustus paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana.

Avustusta voivat hakea paikalliset liikunta- ja urheiluseurat, jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. Avustusta eivät voi hakea rekisteröimättömät yhteisöt ja toiminimet, koska ne eivät ole oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Avustusta voidaan hakea toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestämiseen tai toteuttamiseen muulla tavoin (esim. etä- tai digivalmennus) koronapandemiasta aiheutuneiden toimintarajoitusten aikana. 1.3.-31.5.2020.

Avustusta haetaan aluehallintovirastojen kautta. Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Päätökset hakemuksiin pyritään tekemään kesäkuun puoleenväliin mennessä.

Avustuksiin sovelletaan liikuntalakia (390/2015) ja valtionavustuslakia (688/2001).

Koronapandemia on vaikeuttanut ja tulee vaikeuttamaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa. Tilanteesta on seurannut näille seuroille vakavia toiminnan järjestämisongelmia. Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat ovat olleet pakotettuja kehittämään nopeasti korvaavia toimenpiteitä perinteisten toimintojen tilalle. Näiden syntyneiden kustannusten kattamiseksi aluehallintovirasto myöntää erityisavustuksen toteutettujen toimenpiteiden kulujen kattamiseksi.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Mikäli hakemisessa on ongelmia, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkailijaan.

Hakemuksen tulee olla perillä/lähetettynä aluehallintoviraston asiointipalvelussa viimeistään 14.5.2020 klo 16:15. Hakemus hylätään, jos se saapuu aluehallintovirastoon määräajan jälkeen. Hakijalla on vastuu siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta. Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset hankkeiden päättyessä asiointipalvelussa. Aluehallintovirastot lähettävät päätöksen hakijalle asiointipalvelun kautta.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemuksen toimintasuunnitelma -kenttään kirjataan kuvaus toteutetusta toiminnasta eli miten koronapandemian aikana käyttöön otetut tai suunnitellut uudet toimintatavat (esim. etä- ja digiyhteyksin) on järjestetty sekä syntyneistä kustannuksista. Avustus voidaan myöntää hankkeista todennetusti syntyneisiin kustannuksiin. Avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia hankkeen kustannuksista.

 1. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

 1. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Aluehallintovirasto voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Aluehallintovirasto ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä, jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

 1. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia aluehallintovirastolta, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa aluehallintovirastolle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakija, joka on jo saanut tähän toimintaan valtionavustusta tai muuta julkista tukea, ei voi saada tätä avustusta.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Aluehallintoviraston myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys aluehallinnon sähköisen järjestelmän kautta viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Aluehallintovirastolla on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Aluehallintovirastojen opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä, käytön valvonnasta syventää hakuohjeita. Mikäli hakuohjeet ja opas ovat ristiriitaisia, on hakuohje aina määrittelevä asiakirja.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys aluehallinnon sähköisen järjestelmän kautta viimeistään ja päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Hakijan tulee liittää hakemukseen ainakin seuraavat asiakirjat:

 • Seuran yhdistysrekisteriote.
 • Selvitys muista mahdollisista samaa tarkoitusta varten haetuista ja saaduista avustuksista.
 • Muut asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Lounais-Suomen aluehallintovirasto toimii Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Turun päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 000 (vaihde)
kirjaamo.lounais@avi.fi
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Vaasan päätoimipaikka Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 018 450 (vaihde)
kirjaamo.lansi@avi.fi
Lisätietoja: Suunnittelija Emilia Piitulainen, puh. 029 501 8848

Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla:
Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Mikkelin päätoimipaikka
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 016 800 (vaihde)
kirjaamo.ita@avi.fi
Lisätietoja: Suunnittelija Virpi Launonen, puh. 029 501 6845

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 500 (vaihde)
kirjaamo.pohjois@avi.fi
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663

Lapin aluehallintovirasto toimii Lapin maakunnan alueella:
Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
puh. 0295 017 300 (vaihde)
kirjaamo.lappi@avi.fi
Lisätietoja: Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396

Etelä Suomen aluehallintovirasto toimii Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Opetus- ja kulttuuri -vastuualue
puh. 0295 016 000 (vaihde)
kirjaamo.etela@avi.fi
Lisätietoja: Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559