Kuvassa Jäävuoren huippu, joka kuvaa nuoren päihteiden käyttöä yhtenä näkyvänä ongelmana

Miten ottaa päihdeongelma puheeksi nuoren kanssa?

Mitä varhaisemmin nuoren päihderiippuvuus tai -ongelma tunnistetaan, sitä helpommin niihin voidaan vaikuttaa. Tukea nuorille -hankeessa koulutetaan nuorten kanssa työskenteleviä, vanhempia sekä nuoria päihderiippuvuuksien tai -ongelmien puheeksi ottamisesta.

Tukea nuorille -hankkeella vastataan tilanteeseen, jossa nuorten lisääntyneen huumeiden käytön seurauksena kouluissa, lastensuojelussa ja nuorisotyössä kohdataan entistä useammin nuoria, joilla on huume- tai päihdeongelmia. Nuoria arjessa kohtaavat ammattilaiset ovat kaivanneet lisää tietoa nuorten päihteiden käytöstä ja osaamista ja keinoja varhaisen puuttumiseen, puheeksi ottamiseen, hoidontarpeen arviointiin sekä palveluohjaukseen. Nuoren päihdeongelma koskettaa koko perhettä, joten myös läheiset tarvitsevat tukea ja työkaluja.

Myllyhoitoyhdistys ry toteuttaa hanketta Etelä-Suomen alueella vuoden 2021 loppuun saakka. Syksyllä 2021 hankkeella on tulossa muun muassa kaksi avointa seminaaripäivää päihteiden puheeksi ottamisesta sekä luentoja päihdealan opiskelijoille Etelä-Suomen eri oppilaitoksissa.

Hanke tarjoaa tietoa, työkalupakin ja tukea päihdeongelmiin puuttumiseen

Tukea nuorille -hanke koostuu päihderiippuvuuksien tai -ongelmien puheeksi ottamisen kouluttamisesta nuorten kanssa työskenteleville, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, vanhemmille sekä nuorille. Koulutusten sisältöinä ovat muun muassa erilaiset riippuvuudet ja niistä toipuminen, puheeksi ottamisen mallit sekä traumainformoitu työote. Koulutuksissa korostetaan, että nuorten kohtaamisessa lähdetään liikkeelle nuorten omien vahvuuksien kautta.

Hankkeen osana luotiin pysyvä työkalupakki Myllyhoitoyhdistyksen verkkosivuille. Sivusto tarjoaa tietoa nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä nuorten vanhemmille siitä, miten toimia epäillessään alaikäisen nuoren käyttäneen päihteitä. Alustan nuorille kohdennetussa osiossa kerrotaan kuinka toimia, jos on huolissaan omasta tai kaverin päihteiden käytöstä.

Hankkeen aikana myös hankkeen henkilökunta toimii ammattilaisten sekä perheiden tukena erilaisissa päihteiden käyttöön liittyvissä kriisitilanteissa.

Ymmärrys päihderiippuvuudesta helpottaa palveluiden pariin ohjaamista

Nuorten kanssa toimivia ammattilaisia on koulutettu tähän mennessä jo noin 200 henkilöä. Palautteiden mukaan riippuvuuden syvempi ymmärtäminen on auttanut suhtautumaan päihdeongelmista kärsiviin ihmisiin ja perheisiin paremmin ja helpottaa ongelmien ennaltaehkäisyä. Lisääntyneen ymmärryksen avulla nuoret osataan ohjata tehokkaammin avun piiriin, jolloin saatetaan välttää rajummat ja kalliimmat toimenpiteet.

”Oli todella hienoa kuulla asiakaskohtaamisista. Koin erityisen hyödylliseksi ratkaisukeskeisen auttamisen, muutospuheen viisi avainominaisuutta sekä avaintekniikoita työskentelyyn, juuri tällaisia apuja auttamiseen olen itsekin halunnut omaan työkalupakkiini.”
-koulutuksen osallistuja

”Erinomainen koulutus. Todella monipuolinen ja aidosti uusia eväitä antava. Ei puhuttu liikaa teoriatasolla, vaan oikeasti asioiden oikeilla nimillä. Kiitos!” -koulutuksen osallistuja

Koulutuksissa nousi esiin tärkeitä huomioita myös varhaiskasvatuksen henkilöstön kouluttamisesta, jolloin päihdeongelma pystyttäisiin tunnistamaan entistä varhaisemmassa vaiheessa ja osattaisiin ottaa rakentavasti puheeksi.

Lisätietoja hankkeesta ja sen toiminnasta: www.myllyhoitoyhdistys.fi

Ossi Rantala, erityisasiantuntija, Tukea nuorille -hanke, Myllyhoitoyhdistys ry