Nuorisotyöllistä tukea nivelvaiheeseen

Helsingin NMKY:n nivelvaiheen nuorisotyön Ninu-hankkeessa on kehitetty mallia, jossa tuttu nuoriso-ohjaaja kulkee nuoren rinnalla peruskoulun 9. luokalta toiselle asteelle. Toiminnan avulla on mahdollistettu sujuva siirtymä 30:lle putoamisriskissä olevalle nuorelle peruskoulusta toiselle asteelle. Lisäksi toiminnan avulla mahdollistettiin kesätyö 15 nuorelle. Kaikki toiminnassa mukana olevat nuoret saivat peruskoulun päättötodistuksen ja aloittivat syksyllä 2021 jatko-opinnoissa.

Nivelvaiheen nuorisotyön hanke tarjoaa nuorisotyöllistä tukea 9-luokkalaisille nuorille siirtymiseen toiselle asteelle. Toiminta on tarkoitettu niille nuorille, joilla on suurempi riski pudota ilman tukea. Kalalahden ym. (2017) mukaan siirtymässä oleva nuori elää herkässä elämänvaiheessa, kun tutut ja turvalliset kontaktit vaihtuvat ja nuoren pitäisi itse hakeutua puhumaan koulussa ammattilaisille, joita ei välttämättä koe omakseen tai kenen kanssa luottamussuhde ei ole syntynyt. Siirtymä vaihe on riski heikommassa asemassa oleville kuten maahanmuuttajille, ja niille kenellä on sosiaalisia tai oppimisen haasteita. (Kalalahti ym. 2017) Lisäksi korona on heikentänyt jo ennestään heikommassa asemassa olevien nuorten tilanteita.

Tiivis yhteistyö koulun kanssa avainasemassa

Ninu-hankkeessa on yhdessä koulun henkilökunnan kanssa tunnistettu riskissä olevia nuoria ja innostettu heitä yhteistyöhön 9. luokan kevään alusta asti. Ninun työntekijät ovat olleet mukana koulun arjessa ja tarjonneet nuorille lisätukea muun muassa yksilöohjauksen ja erilaisten pienmuotoisten tapahtumien muodossa.

” NiNu-hanke on ollut todella tärkeä tuki nuorelle herkässä siirtymävaiheessa toiselle asteelle. Se, että työntekijöihin on voinut tutustua jo yhteishakuprosessin alkuvaiheessa, on madaltanut kynnystä avun vastaanottamiselle. ” Ninun yhteistyötaho

Konkreettista apua nuorille

Työntekijät ovat auttaneet nuoria muun muassa yhteishakuun liittyvissä asioissa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Kesätyön ja työharjoittelupaikkojen saaminen on ollut nyt koronan vuoksi erityisen haastavaa. Työntekijät ovat tarttuneet tähän haasteeseen ja auttaneet nuoria kesätyön haussa konkreettisesti, tekemällä yhdessä työhakemuksia sekä räätälöimällä erilaisia kesätyömahdollisuuksia. Apu kesätyön hakemisessa otettiin ilolla vastaan ja se oli hyvä keino rakentaa luottamusta nuoriin. Tuen avulla saatiin järjestettyä kesätyömahdollisuuksia 15 nuorelle haastavasta tilanteesta huolimatta.

”Moni on saanut ensimmäisen kesätyöpaikan NiNun kautta ja sitä myöten itsevarmuutta sekä onnistumisen kokemuksia.”

Nivelvaiheen kokonaisvaltainen tuki

Varjon, Kalalahden ja Jahnukaisen (2018) mukaan toiselle asteelle siirtyminen pitäisi nähdä kokonaisvaltaisena ja pidempänä kaarena kuin pelkkä yhteisvalinta (Varjo, Kalalahti ja Jahnukainen 2018). Tässä on juuri Ninu-hankkeen yksi kantavista ajatuksista, eli tuttu aikuinen kulkee vuoden nuoren rinnalla ja tukee tässä siirtymässä kokonaisvaltaisesti nuorta. Työskentely ei rajoitu vain kouluinstituutioihin, vaan kattaa nuoren koko elämän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuoria on tuettu tarvittaessa myös vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, ja yhteistyötä nuoren asioiden eteen on tehty myös nuorelle tärkeiden henkilöiden, kuten vanhempien kanssa.

” Ninusta on ollut hyötyä esim. olet auttanut minua jaksamaan ja saamaan motivaatiota kouluun. Sinussa parasta on positiivisuus ja se että olet todella hyväntahtoinen ihminen koska jaksat auttaa muita jaksamaan vaikeissa asioissa.” Ninu Nuori.

Oppivelvollisuus ja Nivelvaiheen nuorisotyö

Nivelvaiheen nuorisotyössä työntekijät ovat saaneet seurata tuoretta oppivelvollisuusuudistusta aitiopaikalta.  Uudistuksen myötä peruskoulun opinto-ohjaaja valvoo, että nuori aloittaa opiskelut toisella asteella. Tällä pidetään huoli siitä, että kukaan ei tipahda tässä välissä, mikä on hyvä muutos. Jotkut nuoret eivät kuitenkaan ole päässeet haluamaansa tai sellaiseen paikkaan, mikä olisi heidän toiveensa ja kykyjensä mukainen. Tämä huolestuttaa meitä hankkeen työntekijöitä, sillä nuori saattaa päätyä sellaiseen koulupaikkaan, mikä ei motivoi tai on liian vaativa. Tällä saatetaan aiheuttaa enemmän haittaa kuin sillä, että nuori ei menisi kouluun ollenkaan. Tulevaisuudessa pitäisi varmistaa, että nuorille olisi heille sopivia koulutusmahdollisuuksia riittävästi tarjolla.

Mahdolliset koulun vaihdot ja keskeytykset saattavat nuoren kohdalla tapahtua myös myöhemmin syksyllä, jolloin vanha tuttu opinto-ohjaaja ei enää ole vastuussa nuoresta. Peruskoulun opinto-ohjaajan mielestä tässä NINU:n työntekijöiden hiljainen siirtynyt tieto nuoresta on äärimmäisen tärkeää, jotta nuoret saavat onnistuneita uudelleen ohjauksia.

Ninun tulevaisuus

Nyt syksyn alussa kaikki Ninuun mukaan lähteneet nuoret ovat aloittaneet toisella asteella ja meidän Ninu työntekijöiden tehtävänä on varmistaa, että opiskelut lähtevät sujumaan.  Käytännössä teemme yksilötyötä nuorten rinnalla ja tuemme kouluun sekä vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Yhteistyön ja siltojen rakentaminen nuorten tueksi uusilla kouluilla on menoillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa verkostopalavereja kouluilla, puheluita, tapaamisia, viestittelyä nuoren ja nuoren vanhempien kanssa. Tarkoituksena on myös järjestää Ninu nuorten vertaistapaamisia, jotta nuoret saavat tukea myös toisistaan tässä muuttuneessa tilanteessa. Samalla voimme miettiä nuorten kanssa minkälainen toiminta vapaa-ajalla tukisi koulussa jaksamista.

Isossa kuvassa yhteistyökumppaneiden ja nuorten mielestä tämän tyyppiselle työlle olisi tulevaisuudessakin tilausta.

”Ninun kaltaista työtä olisi viisasta tarjota enemmän, sillä nivelvaiheen nuoret eivät usein saa sellaista apua, jota tarvitsevat.” Ninun yhteistyötaho

Oppivelvollisuus uudistus varmasti ratkaisee osan nivelvaiheen haasteista, mutta erityisesti niille kenellä on riski ajautua syrjäytymisen kierteeseen, tämän tyyppisellä toiminnalla on tarve tulevaisuudessakin.

LÄHTEET:

Varjo, Janne & Kalalahti, Mira & Jahnukainen, Markku 2018. ”Ei oikein mikään oo mun juttu”– rajoittuneita ja rajoitettuja siirtymiä peruskoulusta eteenpäin. Nuorisotutkimus 36 (2018):4

Kalalaht,i Mira & Varjo, Janne & Zacheus, Tuomas & Kivirauma, Joel & Mäkelä, Marja-Liisa & Saarinen, Minna & Jahnukainen, Markku 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 82 (2017):1 33. Saatavissa osoitteessa: <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131968/YP1701_Kalalahti_ym.pdf?sequence=4&isAllowed=y>.  Luettu 30.8.2021.

Kirjoittajat ovat Helsingin NMKY:n Ninu-hankkeen työntekijät Niklas Hjort ja Iisa Karsten

Kuva Niklas Hjort