Harrastamisen malli Nivalassa

Nivalan kaupunki on ollut mukana Suomen harrastamisen mallissa jo kolme vuotta. Malli on osoittautunut menestyksekkääksi harrastustoiminnan organisoimisen malliksi. Tänä vuonna järjestetään 57 kerhoa, joissa on mukana noin 700 oppilasta.

Toiminnan aloittaminen vaati perusteellista suunnittelua. Nivalassa tämä on aloitettu kyselyillä, joissa selvitettiin lasten toiveet koululla tarjottavista aktiviteeteista. Eniten ääniä saaneet harrastukset on otettu toteutukseen. Harrastuspaletin muodostumisen jälkeen suurin työ on ollut etsiä motivoituneet ohjaajat. Ohjaajien rekrytointi on tapahtunut suorakontaktoimalla verkostoista tunnettuja tekijöitä.

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on keskeisessä roolissa. Aikataulut suunnitellaan koulujen kanssa yhteistyössä, jotta ne sopivat lukujärjestyksiin mahdollisimman hyvin. Harrastustoiminta pyritään järjestämään aina suoraan oppilaiden koulupäivien perään, ettei lasten tarvitse liikkua koulun ja kodin väliä. Harrastuskerhojen toiminnan suunnittelee ohjaaja omalla ammattitaidollaan ja tyylillään.

Haasteena on ollut löytää riittävästi aikuisia ohjaajia, koska kerhojen aikataulut ovat sidottuja koulupäivien yhteyteen. Kaikkia toivottuja kerhoja ei ole voitu toteuttaa ohjaajapulan vuoksi, ja ohjaajien rekrytointi on vaatinut ponnisteluja.

Perheille on tarjottu helppoutta, kun lapset voivat osallistua harrastuksiin suoraan koulupäivän päätteeksi. Lasten yksinolo kotona vähenee, kun koulupäivän jälkeen voi jäädä suoraan koululle kerhoon. Välipala, vaikka kustannuserä on suuri, on kokemuksen mukaan positiivinen lisä, ja sen vaikuttavuus on erityisen tärkeää. Nivalassa on huomattu, että erityisesti sellaiset liikuntaharrastukset, joissa ei tähdätä kilpailemiseen ovat olleet hyvin suosittuja. Lisäksi harrastamisen maksuttomuus lisää tasavertaisuutta. Kerhotoiminta tuo lapsille uusia kavereita, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä myötä sosiaalista hyvinvointia.

Harrastamisen malli on osoittanut toimivuutensa, mutta kuluneiden vuosien aikana on huomattu, että kaikilla ohjaajilla ei ole pedagogista ammattitaitoa. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä tarjota ohjaajille pedagogista koulutusta heidän tuekseen.

Nivalassa on paljon kyläkouluja ja kylillä asuvat perheet ovat tyytyväisiä, että kerhoja tarjotaan omalla kylällä. Kuitenkin haasteena on ohjaajien siirtyminen koulujen välillä, mikä vaatii organisointia ja koordinointia. Kaiken kaikkiaan Nivalan kaupunki on luonut toimivan ja osallistavan mallin harrastustoiminnan järjestämiseksi kouluissa.

Timo Alatalo, Hyvinvointijohtaja, Nivalan kaupunki, timo.alatalo(at)nivala.fi, 040 344 7323 

      Lapset istuvat portaikossa itse askartelemansa naamarit kasvoillaan.