Keski-Suomen nuorisotyöverkoston tavoitteet.: perusnuorisotyön vahvistaminen, nuorille samanlaisia mahdollisuuksia asuinpaikasta riippumatta, nuorisotyön arvostuksen nostaminen kuntarakenteessa,

Nuorisotyön koordinointia ja verkoston kehittämistyötä Keski-Suomessa

Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke käynnistyi maaliskuussa 2019. Työ sai alkunsa Jyväskylässä järjestetystä Murros -seminaarista loppuvuodesta 2018. Seminaaria olivat järjestämässä yhteistyössä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto, Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut sekä Nuorisotutkimusseura. Seminaarissa nousi esille ajatus koordinaation sekä nuorisotyön maakunnallisesta kehittämisestä, johon AVIn alueellisen ja paikallisen kehittämisavustus tarjosi mahdollisuuden. Ajatukseen tartuttiin Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista, joka toimii hankkeen hallinnoijana.

Ensimmäisen toimintakauden tavoitteita olivat muun muassa nuorisotyöverkoston kehittäminen ja tätä kautta nuorisotyön laadun ja vaikuttavuuden edistäminen maakunnassa. Myös nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja yhteisöllisyyden kehittäminen nousi hankkeen tavoitteeksi.  Painopisteinä toimintasuunnitelmassa oli selvittää Keski-Suomen nuorisotyön tilanne, vastaavien verkostojen toimintamallit Suomessa sekä laatia oma toimintamalli nuorisotyöverkostolle. Lisäksi toimintasuunnitelmaan nostettiin erilaisten koulutusten ja tapahtumien toteutus sekä nuorisoalan osaamiskeskusyhteistyön kehittäminen.

Kuntien nuorisotyön tilannekartoitus osoittautui melko haasteelliseksi, sillä Keski-Suomessa läheskään kaikissa kunnissa ei ole kunnallista nuorisotyöntekijää (kartoituksen tulokset artikkelin lopussa). Pääsääntöisesti koordinaatio on otettu hyvin vastaan ja vuoden 2019 aikana vierailtiin 14 kunnassa nuorisotyöntekijöitä ja esimiehiä tavaten. Koronakevään 2020 aikana saatiin kontakti lähes kaikkiin kuntiin muun muassa verkossa pidettyjen vertais- ja verkostotapaamisten kautta.

Koordinaattoriverkostot ja osaamiskeskusyhteistyön kehittäminen

Eri AVI-alueiden koordinaattoreiden kanssa on toiminut oma verkosto 2019 vuodesta lähtien. Alueellisia nuorisotyön koordinaattoreita on tällä hetkellä Tampereen kaupunkiseudulla, Etelä-Karjalassa, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Lapissa, Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteneviä tavoitteita ovat muun muassa perusnuorisotyön arvostuksen, näkyvyyden sekä ammatillisuuden lisääminen ja osaamisen kehittäminen. Keski-Suomen osalta on tehty yhteistyötä myös oman alueen etsivän nuorisotyön koordinaattorin, työpajakoordinaattorin sekä Nuorten Suomen osallisuuskoordinaattorin kanssa. Oman AVI-alueen ylitarkastajilta on tullut työlle erittäin tärkeää taustatukea muun muassa koulutusten järjestämisessä ja kuntien tilanteen kartoittamisessa.  

Nuorisoalan osaamiskeskuksista erityisesti korona-aikana on noussut parhaiten esille Verke, joka järjesti erinomaisia koulutuksia verkossa sekä tarjosi materiaalia verkkonuorisotyön ja some-toiminnan kehittämiseen. Koordinaatiotyön kautta on välitetty tietoa osaamiskeskusten toiminnasta nuorisotyöverkostolle, ja tietoa sekä koulutuksia on hyödynnetty vaihtelevasti. Uudet osaamiskeskukset olivat esittelemässä toimintaansa Keski-Suomen nuorisotyöpäivillä syksyllä 2020, ja joidenkin osaamiskeskusten kanssa yhteistyö on hieman syventynyt myös maakunnallisella tasolla. Yhteistyön kehittämistä jatketaan edelleen yhteisiä rajapintoja etsien.

Nuorisotyöverkoston toimintamalli, tapahtumat ja koulutukset

Keski-Suomen nuorisotyöverkostossa on mukana kunnallisia nuorisotyöntekijöitä, etsiviä, nuorisojärjestöjä sekä nuorisoalan oppilaitosten edustajia. Toinen pienempi verkosto koostuu kunnallisista nuorisotyöntekijöistä. Verkostojen toiminta on vakiintumassa, ja koronakeväänä 2020 järjestettiin lisäksi työnohjauksellisia ja vertaistuellisia tapaamisia Teamsin kautta (Mitä ihmettä? -tapaamiset). Mitä ihmettä? -vertaistoiminnan kautta tavoitettiin myös niitä nuorisotyöntekijöitä, jotka eivät olleet osallistuneet muihin nuorisotyön verkostoihin. Joidenkin kynnystä osallistua madalsi erityisesti etäyhteyden mahdollisuus, jota aiotaan jatkossa tarjota kaikissa verkostotapaamisissa.

”Hyötyä paljon! Varsinkin uutena tyyppinä tällainen “vertaistuki” ja yhteistyökuviot on hyvin tervetulleita.” – nuorisotyöntekijän palaute Mitä ihmettä? -tapaamisesta

”–Paljon jää ajattelemisen aihetta tältä kerralta, mutta hyödyllisintä on ollut se, että ei olla yksi näiden asioiden kanssa. Apua, tukea ja ymmärrystä löytyy kyllä.” -nuorisotyöntekijän palaute Mitä Ihmettä? -tapaamisesta

Murros 2 -seminaari toteutui loppuvuodesta 2019 Jyväskylän Paviljongissa, jossa oli paikalla 152 osallistujaa. Paikalla oli myös kuntien ja järjestöjen edustajia jakamassa omia kokemuksiaan nuorisotyön hyvistä käytänteistä. Keski-Suomen nuorisotyöpäivät järjestettiin ensimmäistä kertaa 10.-11.10.2019. Osallistujia oli molempina päivinä yht. n. 200. Yhteistyötahoina olivat Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Osaamiskeskus Vahvistamo sekä Music Against Drugs ry. Molemmat tapahtumat oli suunnattu alueen nuorisotyön toimijoille ja kouluttajille. Erityisesti nuorisotyöpäivien ajatuksena oli verkostoitua nuorisotyötä tekevien tahojen kesken, innostaa eri toimijoiden ja kuntien väliseen yhteistyöhön sekä kehittää nuorisotoimijoiden yhteistyötä oman kunnan sisällä. Ajatuksena oli myös jakaa hyviä käytänteitä ja osaamista sekä saada ihmiset liikkeelle.

Seminaariosallistujat auditoriossa seuraamassa Keski-Suomen nuorisotyöpäiviä.

Koordinaatiotyön hyviä käytänteitä

Saadun palautteen perusteella tärkeimpiä koordinaation tehtäviä ovat olleet muun muassa koulutusten ja seminaarien järjestäminen, tiedottaminen nuorisotyön ajankohtaisista asioista, yhteistyö AVI:n kanssa, nuorisotyön hyvien käytänteiden jakaminen, verkostojen koordinaatio ja toteutus, infokirjeen lähettäminen verkostolle, facebook-ryhmän ylläpitäminen, arjen ja käytännön kysymyksiin vastaaminen, vierailut kunnissa sekä toimintasuunnitelman ja tavoitteiden pohtiminen nuorisotyöverkoston kanssa. Monesta kunnasta ja yhteistyötaholta on tullut hyvää palautetta siitä, että kyseinen hanke on olemassa. ”Vihdoin tuetaan perusnuorisotyötä”. Myös erilaisten tapahtumien ja toiminnan koordinaatiosta sekä hankeavustusten kanssa auttamisesta on tullut kiitosta ja hyvää palautetta niin suullisesti kuin sähköpostitsekin. Ensimmäinen toimintakausi ja saatu palaute ovat osoittaneet, että avustuksella on pystytty tekemään toimintasuunnitelman mukaista työtä sekä vastaamaan alueellisiin tarpeisiin. Työ on kuitenkin kesken, ja osa kehittämistyön tavoitteista on saavutettavissa vain pitkäjänteisellä työllä ja yhteistyön kehittämisellä. Osaan tavoitteista vaikuttavat vahvasti myös kuntien resurssit sekä mahdollisuudet kehittää työtä kunta- ja toimijarajat ylittävästi.

”Toivoisin että koordinointi vakinaistettaisiin pysyväksi toiminnoksi, koska tapahtumille, tapaamisille ja seminaareille on aina tarvetta. Ja nuorisotyö ei lopu koskaan ja työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, että saavat koulutusta ja vertaistukea.” -hankepalaute 2019

Pauliina Lahtinen, koordinaattori
Maakunnallisen nuorisotyön koordinointihanke
p. 050 462 0813, pauliina.lahtinen(at)jyvaskyla.fi

https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/maakunnallinen-nuorisotyo-keski-suomessa

Fb-ryhmä: Keski-Suomen Nuorisotyöntekijät

Hankkeen raportti: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KtTdCWN_Btm3qv71jhujJPY4Hrgxra1S

Kunnallisen nuorisotyön tilanne Keski-Suomessa. 8/23 kokoaikainen ammattillinen nuorisotyöntekijä puuttuu. Kokoaikaisia kunnallisia nuorisotyöntekijöitä 29.