Lukemisen edistäminen kirjastojen lukukoiratoiminnan keskiössä

Syksyllä 2023 käynnistyneen Kuopion kaupunginkirjaston Lukukoirakko lukemisen edistäjänä kirjastossa -hankkeen tarkoituksena oli kerätä ja jakaa tietoa lukukoiratoiminnan järjestämisestä kirjastoissa. AVI:n rahoittamassa hankkeessa haluttiin tuottaa kauan kaivattua materiaalia kirjastojen lukukoiratoiminnan tueksi ja kirkastaa kirjastoissa tapahtuvan eläinavusteisen toiminnan tarkoitus.

Hankkeessa tehtiin

Hankkeen toiminta-alueena toimi Itä-Suomen kolme maakuntaa eli Etelä- ja Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala. Hankealueen kirjastoihin lähetettiin elokuussa 2023 kyselytutkimus, jolla kartoitettiin, paljonko lukukoiratoimintaa alueella on, millaisilla yhteistyömalleilla toimintaa tehdään ja mikä kirjaston henkilökunnan mielestä on kirjastojen lukukoiratoiminnan tarkoitus. Kirjastojen lukukoiratoimintaa kartoitettiin myös kansallisella kyselyllä, joka oli hieman suppeampi kuin Itä-Suomen kirjastoille suunnattu kaavake. Kyselyihin vastasi yhteensä 92 kirjastoa.

Kyselytutkimusten lisäksi tiedonkeruuta tehtiin haastattelemalla lukukoiratoiminnan konkareita. Hanke jalkautui syksyn aikana neljään kirjastoon havainnoimaan ja haastattelemaan kirjaston henkilökuntaa ja lukukoiraohjaajia. Hanke vieraili Iisalmen, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kirjastossa tutustumassa lukukoiratoiminnan käytäntöihin.

Syksyn aikana myös kokoustettiin monien lukukoiratoiminnan ja eläinavusteisen toiminnan asiantuntijoiden kanssa. Hanke teki yhteistyötä muun muassa Suomen Kennelliiton ja Suomen Karva-Kavereiden kanssa, jotka kouluttavat vapaaehtoistyöntekijöitä eläinavusteiseen toimintaan. Lisäksi yhteistyötä hankkeessa hyvin onnistuneesti tehtiin Seinäjoen kaupunginkirjaston ja Kirjastokaistan kanssa.

Mitä selvisi?

Kyselyillä ja haastatteluilla selvisi, etteivät lukukoiratoiminnan käytännöt olleet kirjastoissa yhteneväisiä ja kirjaston henkilökunnalle oli epäselvää, mitä vastuita kirjastoilla on liittyen toiminnan järjestämiseen. Kyselyissä toivottiin yhteistä ohjeistusta kirjastojen lukukoiratoimintaan, tietoa toiminnan käytännön toteutuksesta sekä apua toiminnan markkinointiin.

Lukukoiratoiminnan tavoite oli kuitenkin tiedonkeruun perusteella kirjastoissa hyvin selkeä: lukemisen edistäminen ja lukuilon kasvattaminen. Selvisi myös, että lukukoiratoimintaa tehdään kirjastoissa intohimoisesti ja suurella sydämellä yhteistyössä vapaaehtoisten lukukoiraohjaajien kanssa tai ostopalveluna eläinavusteisen työn ammattilaisilta. Lisäksi selvisi, että lukukoiratoimintaa haluttaisi kohdentaa nimenomaan lapsille, jotka kaipaavat kannustusta lukemiseen tai joilla on lukemisen kanssa haasteita. Kohderyhmän tavoittaminen koettiin kirjastoissa kuitenkin haastavaksi.

Hankkeen tuottamat materiaalit

Hankkeessa tuotettiin kirjanen Lukukoiratoiminta kirjastossa: opas lukukoiratoimintaan yleisessä kirjastossa, jossa kerrotaan kattavasti kirjastojen lukukoiratoiminnasta. Oppaan kirjoittamiseen osallistui hanketiimin lisäksi eläinavusteisen toiminnan yhdistyksiä sekä asiantuntijoita. Kirjallisten lähteiden lisäksi lähdemateriaalina käytettiin hankkeessa tehtyjä kyselytutkimuksia ja haastatteluja. Tieto kirjastoissa tehtävästä eläinavusteisesta toiminnasta on aikaisemmin ollut hajanaisesti saatavissa. Nyt se on kasattu yksiin kansiin lähdemerkintöjen kanssa, joten aiheesta kiinnostuneet voivat jatkaa lähteiden tutkimista oppaan lukemisen jälkeen.

Lukukoiraohjaajille hanke tuotti neljä YouTube-videota perehdytykseksi kirjastojen lukukoiratoimintaan. Videoissa kerrotaan ohjaajille kirjastojen lukukoiratoiminnan tarkoituksesta, koiran kanssa työskentelystä, erilaisista lukipulmista sekä lukuhetkien käytännöistä. Videoita voivat käyttää sekä kirjastot että ohjaajia kouluttavat yhdistykset osana lukukoiraohjaajan perehdytystä.

Kirjastoille tehtiin viestintäpaketti auttamaan toiminnan markkinointia. Canva-alustalle tehdyt viestintäpohjat on suunnattu lukijoille, heidän huoltajilleen, opettajille ja lukukoiratoiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille. Pohjiin voi vaihtaa oman kirjaston logon, lukukoiran kuvan sekä kirjaston tiedot.

Lukukoiratoiminta kirjastossa -oppaassa kerrotaan Kirjaston lukukoira -logosta, joka on myös osa materiaalipakettia. Käyttämällä logoa kirjaston lukukoiratoiminnan markkinoinnissa kirjasto voi osoittaa tekevänsä laadukasta ja vastuullista eläinavusteista työtä lukemisen edistämiseksi. Logon ajatuksena on kannustaa kirjastoja tarkastelemaan lukukoiratoimintaansa vastuullisuuden ja eettisyyden kannalta. Logon saa ottaa käyttöön, jos kirjaston toiminta täyttää oppaassa selitetyt ehdot.

Kaikki hankkeen materiaalit löytyvät kirjastot.fi sivustolta: kirjastot.fi/lanu/materiaalit.

Webinaari

Hankkeessa järjestettiin tammikuussa 2024 Lukukoirakko kirjastossa -webinaari, jossa kuultiin kuusi 30 minuutin mittaista esitystä lukukoiratoiminnasta. Mukana oli hankekoordinaattorin lisäksi neljä asiantuntijaa puhumassa eri lukukoiratoiminnan näkökulmista. Webinaari tuotettiin yhteistyössä Kirjastokaistan kanssa ja esitykset ovat katsottavissa Kirjastokaistan sivustolla.

Hankkeen saavutukset

Hankkeessa onnistuttiin tuottamaan uutta materiaalia kirjastojen lukukoiratoiminnan tueksi. Uusi opas lukukoiratoimintaan tarjoaa kirjastoille runsaasti tietoa lukukoiratoiminnan aloittamisesta ja kehittämisestä. Oppaassa esitellään myös eläinavusteista toimintaa ja yhdistyksiä, joiden kanssa kirjastot voivat tehdä yhteistyötä.

Hankkeen päättyessä on vielä vaikea arvioida materiaalien tulevaisuuden käyttöä. Webinaarin esitykset ovat reilussa viikossa keränneet hyvin katsojia ja materiaaleista on viestitty laajasti monissa eri kanavissa. Kuopion kaupunginkirjaston on tarkoitus vuonna 2025 tehdä kysely Itä-Suomen kirjastoille materiaalien käytöstä. Silloin voidaan paremmin todeta, onko materiaalit otettu kirjastoissa käyttöön.

Materiaalien toivotaan kannustavan kirjastoja lukukoiratoimintaan, tarjoavan paljon oleellista tietoa lukukoiratoiminnan käynnistämisestä ja antavan hyvät lähtökohdat lukukoiratoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Hanketyöntekijä Henna Kiiskinen