Kestävän kehityksen tavoitteita julisteina

Kestävä kirjasto – hankkeesta ainekset voittoreseptiin

Yleisellä kirjastolla on yhteiskunnassa ekologisen kasvattajan rooli. Kuntien sivistys- ja kulttuuripalveluissa koulut ja päiväkodit tavoittavat arjessaan lapset ja nuoret ja tekevät tärkeää ympäristökasvatusta niiden kautta. Kirjastolla on vastuullisena toimijana mahdollisuus tavoittaa arjessaan erityisesti aikuisväestö ja edistää ympäristöviestinnällään heidän tietoisuuttaan ympäristöstä ja tavoista ottaa se huomioon arjen eri toiminnoissa.

Oulun kaupunginkirjastolla, yhteistyössä Iin kunnankirjaston ja Kuusamon kaupunginkirjaston kanssa, oli tavoitteena hankkeen myötä lisätä ympäristöasioihin liittyvää viestintää niin henkilökunnalle kuin asiakkaille ja näin edistää kuntalaisten tietoisuutta ympäristöasioista. Tavoitteena oli myös tarkastella kyseisten kirjastojen energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja pyrkiä vähentämään niiden toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Yksi keskeinen hankkeen tavoite oli myös kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen kirjastoille.

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hanke alkoi elokuussa 2019 ja kesti kesäkuun 2020 loppuun. Hanke sai rahoitusta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Ympäristöviestintää, ympäristökasvatusta, ympäristökuorman pienentämistä

Hankkeen aikana sekä asiakkaille että henkilökunnalle suunnattua ympäristöviestintää lisättiin huomattavasti. Viestintäkeinoina käytettiin kaikkia käytettävissä olevia kanavia ja keinoja sosiaalisen median päivityksistä ja tiedotteista koulutuksiin, tapahtumiin, ympäristöaiheisiin kirjanäyttelyihin ja lukuvinkkeihin. Ympäristöviestinnän tueksi suunniteltiin myös uusi vihreä visuaalinen ilme, Kestävä kirjasto -konsepti. Ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Riitta Marjusaari Monetralta. Konsepti jaettiin koko Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kirjastojen käyttöön. Sen avulla kirjastojen ympäristöviestintä muuttuu helpommin tunnistettavaksi.

Konseptiin kuuluvat logon ja julkaisupohjien ohella kaikkien jätteiden lajitteluopasteet sekä ns. hoksautustarrat, joiden avulla asiakkaita ja myös henkilökuntaa voidaan herätellä ympäristötietoiseen ajatteluun. Julkaisupohjia voidaan käyttää vaikkapa ympäristöaiheisista tapahtumista ja tilaisuuksista tiedottamiseen. Hoksautustarroilla taas viestitään mm. maltillisesta tulostamisesta tai säästeliäästä veden käyttämisestä. Tärkeintä on käyttää konseptia säännönmukaisesti kaikessa ympäristöviestinnässä – näin asiakkaiden ja henkilökunnan ympäristötietoisuus lisääntyy. Samalla myös kirjastojen ekotyö saa ansaitsemaansa huomiota ja profiili vastuullisena toimijana vahvistuu.

Kestävä kirjasto -konseptiin kuuluu myös opasteita lasten Vihreä lukutoukka -ympäristökasvatushyllyn perustamista varten. Hyllyä pilotoitiin hankkeen aikana Iin kirjastossa. Ajatuksena on, että eri luokissa oleva ympäristöaiheinen aineisto on kerätty yhteen hyllyyn, josta asiakkaan on helppo löytää etsimänsä yhden luukun periaatteella. Hylly teettää ehkä enemmän töitä kirjaston henkilökunnalle mutta asiakkaita se palvelee ympäristöaiheisen aineiston löydettävyyden ja ympäristötietoisuuden lisäämisen kannalta paremmin. Vihreä lukutoukka on Susanna Harlen käsialaa.

Vihreä lukutoukka -opaste

Hankkeessa tarkasteltiin myös kirjaston energiankäyttöön, logistiikkaan, kierrätykseen ja kokoelmiin liittyviä toimintatapoja ja etsittiin keinoja niistä aiheutuvan ympäristökuormituksen pienentämiseksi. Oulun kaupunginkirjastossa mm. tehostettiin kierrätystä sekä asiakas- että henkilökunnan tiloissa organisoimalla uudestaan kirjaston kierrätyspisteitä ja varustamalla ne Kestävä kirjasto -konseptin mukaisilla lajitteluopasteilla. Pääkirjaston wc-tiloihin asennettiin 46 vesihanojen säästösuutinta, joiden avulla kiinteistön vedenkulutuksen voidaan odottaa jopa puolittuvan. Sama tullaan tekemään myös muihin kirjastoyksiköihin. Myös muovittamista vähennettiin kaikissa hankkeessa mukana olleissa kirjastoissa, ja keinoja muovin käytön vähentämiseksi kirjaston toiminnassa mietitään edelleen.

Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta ympäristötyön tueksi

Hankkeen tärkein ympäristöteko oli kuitenkin kestävän kehityksen toimintasuunnitelman laatiminen Oulun kaupunginkirjastolle. Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta tukee kirjaston ympäristötyötä ja sen avulla työstä tulee aiempaa johdonmukaisempaa ja suunnitelmallisempaa. Tiekartta nojaa YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoitteisiin ja kaupunginkirjaston vuonna 2015 laatimiin ekolupauksiin. Se on myös linjassa Oulun kaupungin vuonna 2019 voimaan tulleen ympäristöohjelman, Kohti hiilineutraalia Oulua 2026, kanssa. Myös Iin kunnankirjastolle tehtiin oma Resurssiviisas kirjasto 2030 -tiekartta.

Kirjaston johto ja henkilökunta sitoutetaan suunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin kirjastossa toimivien tiimien kautta. Näin kestävä kehitys läpäisee kaikki kirjaston toiminnot. Jalkauttamisen tukena toimivat tiimien kestävän kehityksen vastuuhenkilöt sekä kirjastojen ekotukihenkilöt. Tavoitteiden toteutumista seurataan kullekin tavoitteelle ja sen toimenpiteille erikseen valituilla indikaattoreilla. Seurantatulokset käydään läpi vuosittain ja tarvittaessa suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä.

Kestävä kirjasto -logo

Hankkeella voittoon!

Oulun kaupunginkirjasto voitti tällä hankkeella kansainvälisen IFLA Green Library Award 2021 -tunnustuksen, joka myönnetään vuosittain ympäristötietoiselle kirjastolle ja projektille. Oulun kaupunginkirjasto valittiin voittajaksi omassa kategoriassaan Green Library Project, jossa loppuvaiheessa kisasivat mm. Kuuban, Espanjan ja USA:n edustajat. Valinta julkistettiin 19.8.2021 kansainvälisen kirjastoalan konferenssin IFLA WLIC 2021 yhteydessä. Saavutettu tunnustus osoitti sen, että hankkeiden kautta tapahtuva kirjastojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää ja ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa sellaisia toimia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Oulun kaupunginkirjasto haluaakin kiittää Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa saamastaan tuesta voittoisalle hankkeelleen.

Uskalletaan rohkeasti tavoitella mahdottomia – unelmista voi tulla totta!

Lisätietoja palkinnosta voi lukea IFLA:n sivuilta.

Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä -hankeraportti (pdf)

Oulun kaupunginkirjaston video YK:n Agenda 2030 -tavoitteista, joihin henkilökunta on sitoutunut.

Terveisin, Minna Männikkö, alueellinen kirjastopalvelupäällikkö, Oulun kaupunginkirjasto

Artikkelin pääkuva Maria Holappa