Täyttä Klaukkalaa -hanke nuorten osallisuuden ja alueen yhteisöllisyyden vahvistamiseksi

Nurmijärven nuorisopalveluissa oli vuoden 2023 ajan käynnissä Täyttä Klaukkalaa-hanke, jonka tavoitteena oli auttaa 6–9-luokkalaisia klaukkalalaisia nuoria vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Hankkeessa kuultiin ja huomioitiin nuorten toiveita ja ideoita sekä tuotiin nuoret, vanhemmat ja alueen eri toimijat yhteen. Vuoden aikana yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa toteutettiin esimerkiksi Vaikuta!-teemapäiviä, sarjakuvatyöpaja sekä nuorten ja vanhempien yhteinen Burgeria ja porinaa-ilta, joiden tarkoituksena oli tuoda nuorten näkökulmia esiin ja lisätä nuorten osallisuuden kokemusta. Hankkeen toiminta koettiin Klaukkalassa merkityksellisenä, ja osa hankkeessa kehitellyistä toiminnoista ja yhteistyö eri tahojen kanssa on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeenkin.  

Taustaa

Klaukkalan alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyyden tilasta on ollut huolta jo useita vuosia. Voimakas kasvu on tuonut maalaispitäjään kaupungistumisen ongelmia – ilkivaltaa, väkivaltaa ja juurettomuutta. Lisäksi Nurmijärvellä on ollut näkyvissä valtakunnallinen ilmiö, jossa kaveriporukat tekevät hölmöyksiä, ihailevat rikollista toimintaa ja rikoksentekijöitä. Yläkouluikäisten nuorten keskuudessa on ilmennyt väkivaltatilanteiden kuvaamista ja videoiden välittämistä eteenpäin. Osa nuorista on kertonut pelkäävänsä liikkua nuorille tyypillisissä toimintaympäristöissä, koska kokevat väkivallan uhkaa. Klaukkalassa myös yhteisöllisyyden kokemus on heikentynyt. Tarpeisiin vastaamiseksi Nurmijärven nuorisopalveluissa aloitettiin vuonna 2018 Klaukkalan alueen yhteisökehittäminen, mutta koronapandemian vuoksi sen käytännön toteutus kariutui.  

Koronapandemian jälkeen tarve edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi oli edelleen suuri, joten yhteisökehittämisen jatkumiseksi Nurmijärven nuorisopalveluihin haettiin hankerahoitusta. Hankkeen kautta nuorten oli tarkoitus päästä pohtimaan ratkaisuja yhteisön haasteisiin ja myös toteuttamaan heille itselleen tärkeitä toimintoja, joista he kokevat olevan apua yhteisön tilanteeseen nuorten omaa elämää ajatellen. Toiminnoilla pyrittiin vahvistamaan nuorten osallisuuden kokemusta ja yhteisöllisyyttä vastavoimana juurettomuuden kokemukselle ja turvattomuudelle. 

Klaukkalalaisten nuorten ääni kuuluviin osallisuuden vahvistamiseksi 

Hankkeen aikana luotiin sellaisia toimintoja nuorisopalveluihin, jotka auttavat nuoria vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja tukevat Klaukkalan yhteisöllisyyttä. Toukokuussa 2023 neljässä eri koulussa kussakin yhdelle luokka-asteelle (6.–9. luokat) toteutettiin Nuorten Suomen Vaikuta! -teemapäivät (https://www.nuortensuomi.fi/vaikuta-teemapaiva/) yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Teemapäivissä nuoret pääsivät tapaamaan klaukkalalaisia toimijoita, ehdottamaan kehittämisideoita Klaukkalaan sekä pohtimaan nuorten hyvinvoinnin edistämistä työpajoissa ja tehtäväpisteillä. Vaikuta! -teemapäivän aiheet, yhteistyötahot ja työpajat valikoituivat nuorten nostamien toiveiden pohjalta ja kehittämisideat esitettiin mm. kunnanvaltuustolle, eri harrastustoiminnan järjestäjille ja kouluille, joista osa teki myös konkreettisia muutoksia toimintaansa nuorten ajatusten pohjalta. 

Hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin muitakin tapoja tuoda nuorten näkemyksiä ja kokemuksia kuuluviin. Monikon nuorisotilassa järjestettiin sarjakuvatyöpaja yhdessä Klaukkalan kirjaston ja sarjakuvataiteilija Minka Heinon kanssa. Lisäksi nuoret ja vanhemmat pääsivät keskustelemaan nuorten nostamista aiheista rennossa ilmapiirissä hyvän ruoan äärellä Burgeria ja porinaa-illassa. Täyttä Klaukkalaa-hanke oli nuorten arjessa mukana myös välituntitoiminnassa kouluilla sekä nuorten illoissa ja muissa nuorisopalveluiden järjestämissä aktiviteeteissa. Hankkeen aikana nuoriso-ohjaajien ja oppilaitosten välinen yhteistyö erityisesti yläkouluissa lisääntyi, ja se jatkuu yhä. 

Klaukkalan yhteisöllisyys (vanhemmat, verkostot ja alueen muu yhteisöllisyys) 

Nurmijärven kunnassa on laaja joukko eri alojen toimijoita ja monialaisissa työryhmissä on laaja edustus. Verkostotyö oli kuitenkin koronavuosien jälkeen jäänyt vähemmälle, ja Klaukkalan alueella toimineen vastaavan nuorisotyöntekijän mukaan verkostotoiminta nuorisotyössä oli hankkeen ansiosta ”aktiivisinta vuosiin”. Ilahduttavan monet olivat kiinnostuneita Klaukkalan nuorten hyvinvoinnista ja halukkaita työskentelemään sen eteen yhteistyössä Täyttä Klaukkalaa -hankkeen kanssa. Hanke tavoitti sidosryhmiä, kuten koulun henkilökuntaa, nuorten parissa toimivia kolmannen sektorin edustajia, kunnan ja Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden eri palvelun järjestäjiä ja kunnanvaltuuston.  

Kaikkia hankkeen toimintoja ja sidosryhmäyhteistyötä toteutettiin yhdessä nuorten, nuorisopalveluiden nuorisotyöntekijöiden ja muun verkoston kanssa toimintojen juurruttamiseksi heti alusta alkaen. Esimerkiksi Vaikuta! -teemapäivää oli toteuttamassa iso joukko ihmisiä nuorisopalveluista, koulusta ja muista sidosryhmistä. Ohjausryhmä seurasi hankkeen tavoitteiden toteutumista pitkin matkaa. Hankkeen jälkeen jatketaan hyväksi todettuja toimintatapoja resurssien mukaan.  Tykätty Vaikuta!-teemapäivä järjestettiin keväällä 2024 myös Kirkonkylällä Nurmijärven yhteiskoulussa. Sarjakuvatyöpaja 4–6-luokkalaisille sekä Burgeria ja porinaa -keskusteluilta on suunniteltu toteutettavaksi hankkeen päättymisen jälkeenkin. 

Hankkeessa nähtiin tärkeäksi vahvistaa myös nuorten ja vanhempien vuorovaikutusta. Murrosikä muuttaa niin vanhempaa kuin nuortakin, jolloin vuorovaikutus muuttuu. Haasteena on lisäksi se, että murrosikäisten vanhemmat eivät jaa huoliaan samalla tavalla kuin pikkulapsiperheissä, ja peruspalveluissa 13–18-vuotiaiden vanhemmille tukea on tarjolla vähän. Nuorten ja huoltajien väliselle vuorovaikutukselle tarjottiin mahdollisuuksia Burgeria ja porinaa -illassa, elokuvanäytöksessä ja nuorisotilan avoimissa ovissa. Hyvää vuorovaikutteista keskustelua vanhempien ja nuorten välillä syntyi erityisesti Burgeria ja porinaa -illassa ja huoltajat arvostivat keskusteluhetkeä nuoren kanssa. Kuitenkin oli huomattavissa, että sekä nuorilla että myös vanhemmilla on jonkinlainen kynnys osallistua järjestettyyn toimintaan, ja huomattavan moni ilmoittautunut jätti saapumatta tapahtumiin. Nuoriso-ohjaajan mukaan vakiintuneeseen toimintaan saadaan paremmin osallistujia, kun tilat ja ihmiset tulevat tutuiksi. 

Nuorilta ja vanhemmilta kerätyn palautteen mukaan Täyttä Klaukkalaa hankkeen koettiin tuoneen ihmisiä yhteen ja lähemmäksi toisiaan ja sen arvioitiin lisänneen nuorten kokemusta huomioiduksi tulemisesta sekä lisänneen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Lisäksi koettiin, että hanke oli tuonut piristystä alueen yhteisöön uusilla tapahtumillaan ja että nuorilla on ollut enemmän tekemistä hankkeen ansiosta.Erityisesti huoltajilta tuli toive, että nuorisopalvelut viestisivät aktiivisemmin jatkossakin nuorten näkökulmista ja yhteistyöstä myös vanhemmille ja huoltajille. ”Jatkakaa nuorison kuuntelua ja yhteistyötä myös kodinsuuntiin”  

Yhteystiedot:  Täyttä Klaukkalaa -hankekoordinaattori Jenna Tonteri 
puh. 040 317 2286, sähköposti jenna.tonteri(at)nurmijarvi.fi