Statsunderstöd för utveckling av biblioteksverksamheten – ansökan pågår

Ansökningstiden för statsunderstöden som årligen beviljas biblioteken har börjat. Understöd beviljas exempelvis för att stärka digitala tjänster, läskunnighet och dialog.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden för biblioteksunderstöden är 27.10–30.11.2021. Understödsbesluten fattas i mars 2022.

Syftet med understöden är att öka allas delaktighet i kultur och förbättra olika befolkningsgruppers möjligheter att delta. Förhoppningen är att projekten ska främja alla kommuninvånares, särskilt barns och ungas välbefinnande och delaktighet.

Centrala utvecklingsmål är bibliotekets digitala och distanstjänster för alla åldrar, hållbar utveckling, mångsidig läskunnighet, bibliotekens pedagogiska verksamhetsformer för olika besökare och besökargrupper samt kulturell mångfald och dialog mellan olika språk- och kulturgrupper.

Kommunerna och kommunala allmänna bibliotek kan söka statsunderstöd för valda helheter. Valet görs på den elektroniska ansökningsblanketten. Följande helheter kan väljas:

  • Helhet: Bibliotekens genomslag, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling
  • Helhet: Läsfrämjande insatser
  • Helhet: Kontinuerligt lärande
  • Helhet: Aktivt medborgarskap, delaktighet och yttrandefrihet

Instruktioner och information för sökande

Lämna in ansökan i regionförvaltningens e-tjänst

På webbplatsen aviavustukset.fi hittar du


Läs också Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn (Regionförvaltningsverken 2021).

Mer information:

Södra Finland:

Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Östra Finland:

Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Lappland:

Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Sydvästra Finland:

Päivi Almgren, tfn 0295 018 300
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Västra och Inre Finland:

Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Norra Finland:

Merja Kummala-Mustonen, tfn  0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762 E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi