Statsunderstöd för utveckling av bibliotekens verksamhet – ansökan pågår

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden för år 2021 är 26.10−30.11.2020.

Målet med understödet är att öka allas medverkan i kulturverksamhet och minska skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande. Förhoppningen är att projekten ska främja invånarnas och särskilt barns och ungas välmående och medverkan.

Centrala utvecklingsobjekt är mångsidig läskunnighet, bibliotekens anpassningsbara lokaler för gemensamt bruk och utveckling av bibliotekens tjänster och funktioner så att de kan användas av alla åldrar också digitalt och på distans.  

Kommunerna och kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd för nedanstående helheter (helheten väljs på den elektroniska ansökningsblanketten):

  • Helhet: Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
  • Helhet: Läsfrämjande insatser
  • Helhet: Kontinuerligt lärande
  • Helhet: Bibliotekens genomslagskraft, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling

Ansökan lämnas in i regionförvaltningens e-tjänst på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv.

Anvisningar och tjänster för projektverksamheten har nu samlats på adressen https://aviavustukset.fi/sv/former-av-stadsunderstod/understod-for-att-utveckla-biblioteksverksamheten/.

Du kan läsa om tidigare beviljade understöd på adressen aviavustukset.fi http://bit.ly/Kirjastohankkeet

Se också: Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn, Regionförvaltningsverken 2020

Mer information:

RFV i Södra Finland:

     Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538

     Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395 

RFV i Östra Finland:

     Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513

     Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

RFV i Lappland:

     Vesa Sarajärvi, tfn 0295 017 066

RFV i Sydvästra Finland:

     Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

     Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

RFV i Västra och Inre Finland:

     Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818

     Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

RFV i Norra Finland:

     Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenska och tvåspråkiga projekt:

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi