Regionförvaltningsverken beviljade biblioteken över 600 000 euro till läskunnighetsarbete

Regionförvaltningsverken har beviljat specialunderstöd för att stärka de allmänna bibliotekens läskunnighetsarbete med sammanlagt 647 700 euro för 36 olika projekt. Genom projekten utvecklar de allmänna biblioteken sina tjänster och verksamhetsformer som främjar läsning och läskunnighet.  

Målet med understöden är att stödja biblioteken i arbetet med att främja läsning och mångsidig läskunnighet. Ett av bibliotekens viktigaste grunduppdrag är att främja läskunnighet. Målet är också att stärka bibliotekens roll som främjare av läskunnighet och öka bibliotekens synlighet, betydelse och genomslag i det läskunnighetsfrämjande arbetet. Grunden för utvecklingen av läskunnigheten är särskilt den Nationella läskunnighetsstrategin 2030 som publicerades i fjol. 

Biblioteken nappade mycket bra på möjligheten att få understöd för sitt läskunnighetsarbete. Regionförvaltningsverken fick sammanlagt 60 ansökningar där det ansöktes om understöd för ungefär 1,6 miljoner euro. Det här innebar att många blev utan understöd eller fick nöja sig med betydligt mindre summor än de ansökt om, trots goda ansökningar.  

  • Vi vill tacka de allmänna biblioteken för den stora mängden ansökningar och för viljan att främja målen i den Nationella läskunnighetsstrategin 2030. På grund av att anslaget var begränsat blev vi tvungna att gallra också bland de goda ansökningarna inom alla regionförvaltningsverks områden, men vi lyckades ändå på ett mångsidigt sätt finansiera utmärkta projekt, sammanfattar överinspektör Merja Kummala-Mustonen från biblioteksväsendet.  

Projekten som beviljades understöd är mycket mångsidiga 

Biblioteken genomför fördomsfria försök som främjar läskunnigheten tillsammans med övriga bibliotek och med nya samarbetsparter (bland annat familjecentrum, sysselsättningstjänster, apotek). Till exempel kör projektet i Malax i gång ett samarbete mellan biblioteken för att främja läskunnigheten.  
 

Största delen av projekten har riktats till en viss målgrupp utgående från det lokala behovet. I projekten finns det allt från bebisar till åldringar representerade. Många främjar redan barns och ungas läsande mycket väl men det finns också mindre uppmärksammade grupper. I projektet i Vasa främjas i synnerhet läskunnigheten hos barn och unga med invandrarbakgrund. I projekten i Kajana och Björneborg fokuserar man på elever i yrkesskolorna och i Karleby på elever i gymnasiet. Förutom att främja läskunnigheten är det också viktigt att hitta läsandets glädje. 

Läskunnigheten är livslångt lärande som kräver kontinuerlig övning. Vissa bibliotek försöker med hjälp av projekten nå sådana vuxna som inte använder sig av bibliotekstjänster eller som endast läser lite. Därför är målgrupperna bland annat klienter som omfattas av sysselsättningstjänster (Kuhmo), invandrare (Lojo, Reso) eller klienter inom socialtjänsten (Nurmijärvi). I Åbo vill man stimulera läsinlärningen och läsglädjen hos vuxna personer som har svag läskunnighet. 

Äldre personer är målgrupp för projekten i Idensalmi, Kouvola och Seinäjoki. I multilitteraciteten ingår också mediekritiskhet och digitala färdigheter.  

Även om främjandet av läsning och läskunnighet är bibliotekens traditionella grundläggande uppgift är inte alla bibliotek på samma nivå. I många bibliotek finns det ännu behov av att utveckla samarbetet mellan biblioteket och skolorna eller småbarnspedagogiken. Jämlikhet och likabehandling i främjandet av läsning förverkligas då samarbetet har skrivits in i undervisnings- och småbarnspedagogikplanen och man byggt upp en stig till läsning och biblioteksanvändning för barnet och den unga. Också det här samarbetet utvecklas genom projekten som fått understöd.    

Enligt den Nationella läskunnighetsstrategin 2030 är en läsande livsstil grunden för jämlikhet, bildning och välfärd. Läskunnighetsstrategins värden är bildning, likabehandling, jämlikhet och välfärd. Läsning och läskunnighet främjar delaktighet i kultur och samhälle, skapar trygghet och stärker demokratin. 

Mera information om Nationella läskunnighetsstrategin 2030 hittar du på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/nationella-laskunnighetsstrategin-2030 

Beviljade understöd efter region 

Länkar till understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland  

13 projekt beviljades totalt 222 700 euro.  

Regionförvaltningsverket i Östra Finland   

4 projekt beviljades totalt 60 000 euro. 

Regionförvaltningsverket i Lappland  

3 projekt beviljades totalt 83 000 euro. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  

5 projekt beviljades totalt 84 500 euro. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland  

8 projekt beviljades totalt 156 000 euro. 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland  

3 projekt beviljades totalt 41 500 euro. 

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende. 

Mer information: 

Södra Finland: 

Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538 
Marko Ojala, tfn 0295 016 175  

Östra Finland: 

Virpi Launonen, tfn 0295 016 845  

Lappland: 

Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395 

Sydvästra Finland: 

Päivi Almgren, tfn 0295 018 300 
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302  

Västra och Inre Finland: 

Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843 
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222 

Norra Finland: 

Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552  

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt: 

Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762  

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi