Grepp om vardagen, klarhet inför framtiden – drygt 16 miljoner euro till ungdomsverkstäder

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöd för verkstadsverksamhet för unga. Verkstadsverksamheten inverkar positivt på de ungas vardagsfärdigheter, livskompetens, känsla av delaktighet och självförtroende.

Regionförvaltningsverken har i år beviljat över 16 miljoner euro i statsunderstöd till 227 anordnare av verkstadsverksamhet för unga. Med understöden stöds ungdomsverkstädernas verksamhet vars mål är att hjälpa den unga att hitta en väg till utbildning, arbete eller den service han eller hon behöver. Deltagande i verkstadsverksamheten förbättrar den ungas livskompetens, självkännedom och delaktighet i samhället. På verkstäderna kan de unga skaffa sig färdigheter som är viktiga för deras framtid och öva på olika arbetsuppgifter tillsammans med andra unga.

Verkstadsverksamhet för unga är ungdomsarbete som regleras i ungdomslagen. Ett ungdomsarbetande grepp är en av de viktigaste egenskaperna i verkstadsverksamheten för unga. På verkstäderna lyssnar de professionella inom ungdomsarbetet på de unga och möter dem på ett genuint sätt. Bland annat gör man upp handledningsplanerna tillsammans med den unga, och de unga får vara precis som de är på verkstaden. De unga får också ge respons på hur verkstadens verksamhet ska utvecklas. På så sätt får man verksamheten att se ut som de unga vill.

Verkstadsverksamheten är effektiv

Sovari – en mätare av social förstärkning är en mätare som mäter det uppsökande ungdomsarbetets och verkstadsverksamhetens genomslagskraft. Den lyfter fram servicens kvalitet samt de ungas sociala förstärkning och förbättrade livskompetens. Enligt resultaten från Sovari-mätaren 2020 har 94 procent av deltagarna i ungdomsverkstäderna upplevt att de blivit socialt starkare under verkstadsperioden. Positiva framsteg har upplevts särskilt i fråga om vardagsfärdigheter, livskompetens och studie- och arbetslivsfärdigheter.

Enligt Sovari-mätaren bedömde största delen av dem som hade fått handledning dessutom att de sociala färdigheterna och självkännedomen hade förstärkts under verkstadsperioden. Hos dem som fick handledning hade verkstadsperioden bland annat förbättrat dagsrytmen och orken, stärkt förtroendet för de egna färdigheterna och förmågan att arbeta med andra människor samt förtydligat planerna på att avancera i livet: ”På verkstaden fick jag grepp om min vardag och i mitt liv. Framtiden blev klarare. Jag fick några nya vänner och är mer säker på mig själv.”

Verkstädernas Sovari-resultat 2020 grundar sig på svar från 3 639 handledda ungdomar från 120 verkstäder under året 1.1.2020-31.12.2020. Sovari-mätaren upprätthålls av kompetenscentret för riktat ungdomsarbete Into rf (Uppsökande ungdomsarbete och verkstadsverksamhet). Underhållet av mätaren och informationsproduktionen stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Sovari-resultat från uppsökande ungdomsarbete och verkstäder (på finska, Into ry)

Kreativ och flexibel verksamhet som tillgodoser de ungas behov

Joensuun Nuorisoverstas ry är en ungdomsverkstad som har fått regionförvaltningsverkets verkstadsunderstöd för unga. Verkstadens verksamhetsledare Ulla Mänttäri-Tikka berättar att verksamheten flexibelt förändras i tiden och engagerar unga.

“Allt vi sysslar med är sådant som främjar de ungas välbefinnande, delaktighet och tillgång till utbildning – samt möjligheten att komma in i arbetslivet. Hos oss kan man arbeta i textil-, teknik-, digi-, bild- och köksverkstaden och med logistikuppgifter enligt eget intresse. Vi har tagit i bruk modellen Paikko, enligt vilken kunnande kan förvärvas annanstans än inom den formella utbildningen och byggas upp som en del av en examen. Nu under coronapandemin införde vi en hybridmodell: Vi har olika ungdomar i början och slutet av veckan och på onsdagar har alla en distansdag i webbverkstaden, Discord. I webbverkstadsdagen ingår kunskaps- och färdighetsverksamhet samt smågrupps- och rekreationsverksamhet.”

Ulla Mänttäri-Tikka är dessutom regional koordinator för verkstadsverksamheten i Södra Savolax och Norra Karelen. Just nu blåser förändringarnas vindar på verkstadsfältet. Utvidgningen av läroplikten, social- och hälsovårdsreformen och de kommunala sysselsättningsförsöken medför både utmaningar och nya möjligheter för verksamheten i ungdomsverkstäderna. Om dessa ämnen ordnas nätverksträffar med verkstäder som ingår i det regionala nätverket. Ulla stöder också i frågor som gäller att förvärva kunnande annanstans än inom den formella utbildningen och som sedan kan byggas upp som en del av en examen.

“Mest önskar man dock att pandemiläget skulle avta och att vi kunde träffa nätverkens medlemmar på liveutbildningar och -evenemang, vi är en ganska social grupp.”

Beviljade stöd per område

Bakom länkarna ser du stöden som regionförvaltningsverken beviljat i sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Det beviljades 5 100 000 euro i understöd till 55 sökande.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Det beviljades 1 775 000 euro i understöd till 26 sökande.

Regionförvaltningsverket i Lappland

Det beviljades 1 029 850 euro i understöd till 17 sökande.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Det beviljades 2 300 000 euro i understöd till 35 sökande.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Det beviljades 4 435 000 euro i understöd till 69 sökande.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Det beviljades 2 000 000 euro i understöd till 25 sökande.

Sammanlagt beviljades 16 639 850 euro i understöd till 227 sökande.

Regionförvaltningsverkets understöd för verksamhet för unga

Med understöd för ungdomsverkstäder som delas ut årligen ordnas och upprätthålls verkstadsverksamheten för unga i kommunerna. Med regionförvaltningsverkets statsunderstöd stöds förutom verkstäder även uppsökande ungdomsarbete, utveckling av ungdomsbranschen samt hobbyverksamhet för barn och unga på lokal nivå.

Regionförvaltningsverket beviljar årligen sammanlagt över 50 miljoner euro i statsunderstöd för verksamhet för barn och unga, bibliotek och motion. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Koordinatorer för ungdomsverkstäderna

Verkstadsverksamheten för unga samordnas av de regionala koordinatorerna för verkstadsverksamheten. Samordningen på svenska är gemensam för tre regionförvaltningsverk. Koordinatorernas uppgift är att utveckla och främja ungdomsverkstäderna i regionen. Alla koordinatorers kontaktuppgifter finns på webbplatsen för verkstädernas regionala nätverk (på finska, Into ry).

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446

Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265

Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Laura Oksanen, tfn 0295 016 150

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819

Överinspektör för ungdomsväsendet Annika Palola, tfn 0295 018 817

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

Regionförvaltningsverket i Lappland

Planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383

Kontaktperson, PAR-systemet (PAR-systemet är ett Excel-baserat klient- och statistikföringssystem som har skräddarsytts för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete.)

Planerare Tuulikki Nieminen

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi