Kuvassa on musiikkitilaisuus kirjastossa. Esiintyjät soittavat kitaraa ja laulavat ja lapset osallistuvat tapahtumaan leikkien ja laulaen.

Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa

Musiikkikirjastotoiminta on ollut jo pitkään haasteiden edessä fyysisten levyjen lainausmäärien laskiessa. Kirjaston rooli ja sivistystehtävä musiikissa on kuitenkin yhtä olennainen ja arvokas kuin kirjallisuudessa. Kansalaisilla on tasa-arvoinen oikeus tutustua omaan musiikillisen perintöönsä, opiskella ja oppia musiikkia sekä tutustua ajankohtaiseen musiikkiin sekä musiikin historiaan. Myös uusi kirjastolaki asettaa kirjastoille omat tavoitteensa lisätä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja elinikäistä oppimista lisäävää toimintaa.

Musiikin hyvinvointivaikutukset kirjastopalveluissa -hankkeessa haluttiin etsiä uusia tapoja tuoda musiikkia mukaan kirjaston toimintaan, hakea uusia tapoja tehdä kirjastojen musiikkityötä kuntalaisille houkuttelevaksi, sekä mahdollisesti myös laajentaa palveluvalikoimaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ottamalla mukaan musiikkikasvatuksen ammattilaisia ja opiskelijoita.

Kirjastojen työntekijöiden rooli on muuttumassa digitaalisten palveluiden vallatessa markkinoita. Työ muuttuu lainaustoiminnasta enemmän sisältöjen avaamiseen, esittelyyn ja suositteluun asiakkaille sekä erilaisten tilojen ja palveluiden tarjoamiseen esim. musiikin harrastamiseen ja opiskeluun. Digitaalisuus voi myös antaa harhaanjohtavan kuvan musiikin tasapuolisesta saatavuudesta. Verkkopalvelut tarjoavat paljon, mutta myös jättävät osan musiikista katveeseen. Suosittelutoiminnot suosittelevat eniten kuunneltuja. Palvelut ovat tällä hetkellä edullisia ja osittain maksuttomiakin, tosin maksuttomuus taataan muilla kaupallisilla tavoilla kuten mainostuloilla. Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua. Tänä päivänä musiikkia kulutetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Musiikin hyvinvointivaikutukset on kiistatta todistettu useissa tutkimuksissa, musiikki on luontaisesti ihmiselle tärkeää. Kirjasto on ainoa ei-kaupallinen ja monipuolinen musiikin lähde. ”Musiikki kuuluu kaikille” on usein toistettu sanonta, jonka toteutumista kirjastot tukevat esimerkillisesti toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu hankkeessa määriteltyjen tavoitteiden toteuttaminen. Hankkeiden onnistumisen kannalta tärkeää on toimiva ja innostava ohjausryhmä sekä esihenkilön tuki hanketyöntekijälle. Hyvin toimiva yhteistyö hankekumppanien kanssa on hankkeen onnistumisen kannalta olennaista. Tässä hankkeessa yhteistyö Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa sujui hienosti. Opiskelijoiden osaaminen ja taitavuus suorastaan häikäisi! Hankkeen tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka aikataulu opiskelijoiden kanssa oli tiukka ja käytännön toteutus painottui heti hankeajan alkuun. Jälkeenpäin ajateltuna kirjastohenkilökunnan ja opiskelijoiden kohtaamisia olisi voinut järjestää enemmän hankkeen aikana yhteisten toimintatapojen ideoimiseksi.

Hankkeessa toteutettiin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä musiikkituokioita eri-ikäisille kuntalaisille kirjastoissa ja kirjastojen ulkopuolella. Kokonaisuus oli valinnainen syventävä opintojakso (5 op) ”Musiikinopettajan laajentunut ammatillisuus – musiikkikasvatusta kirjastopalveluissa”. Hankkeessa toteutettiin mm. hakeutuvien kirjastopalveluiden kanssa Onneli-kirjastoautokiertue. Kiertueella opiskelijat vetivät musiikillisia satutuokioita Oulussa ja Limingassa päiväkotiryhmille.

Opiskelijoiden palautteissa yhteistyöstä tuli esiin toive kehittää tulevaisuudessakin yhteistyötä kirjaston ja yliopiston välillä. He kokivat luokkahuoneen ulkopuolella saadun kokemuksen arvokkaaksi ja madaltavan kynnystä tehdä vastaavanlaista työtä tulevaisuudessakin. Monelle myös kirjaston tarjoamat musiikkipalvelut olivat osittain täysin uusia. Esimerkiksi Oulun pääkirjastolla sijaitseva musiikin kuuntelu/harjoitteluhuone oli monelle uusi tuttavuus ja se poikikin idean toteuttaa esimerkiksi musiikkiin liittyvää opetusta kirjastolla. Opiskelijat toivoivat myös mahdollisuutta tehdä musiikkituokioita useamman kerran sarjassa samalle ryhmälle. Näin musiikkikasvatuksen ja -opetuksen menetelmiä voisi toteuttaa ja tuloksia seurata. Se olisi myös opintojen kannalta hedelmällisempää ja valmistaisi tuleviin opetustehtäviin valmistumisen jälkeen.

Kirjastojen henkilökunnalla on kiinnostusta tuoda musiikkia enemmän esille omissa toimipisteissään ja omassa työssään. Hankkeen järjestämistä koulutuksista saaduissa palautteissa kiiteltiin kouluttajien opastamia konkreettisia esimerkkejä esim. musiikillisten tuokioiden toteuttamiseen. Lisäkoulutusta musiikista toivottiin myös tulevaisuudessa. Musiikkitapahtumien järjestämisessä useilla kirjastoilla on jo yhteistyökumppaneita esim. koululaitoksista ja järjestöistä. Yhteistyön ylläpitäminen koetaan kuitenkin haasteelliseksi ja se tarvitsee myös työaikaa sekä taloudellista tukea. Kirjastot voisivat tulevaisuudessa tehdä enemmän yhteistyötä keskenään isompien tapahtumien järjestämiseksi esimerkiksi koko Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Yksi tapa voisi olla musiikkikiertueen järjestäminen yhdessä.

Kirjastoissa niin aikuisille kuin lapsillekin järjestetyt musiikkitapahtumat ovat suosittuja matalan kynnyksen palveluita. Hankkeen aikana ideoitiin paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Esimerkiksi Limingan kirjastossa aloitettiin laulaja-lauluntekijä klubit, joissa kaksi musiikintekijää esittää teoksiaan vuorotellen kertoen niiden syntytarinan. Keskustelua syntyy myös yleisön kanssa. Tapahtumien maksuttomuus antaa kaikille mahdollisuuden tulla mukaan.

Pidetään kirjastojen musiikkipalvelut voimissaan myös tulevaisuudessa, kaikilla on oikeus nauttia musiikista!

Opiskelijoiden palautteita yhteistyöstä:

”Jään pohtimaan, miten kirjastoa voisi hyödyntää enemmän, ja kuinka musiikkiosasto saadaan enemmän esille. Tämä voisi olla kyllä alku jollekin yhteiselle vastaisuudessakin, olemmehan musiikkikasvattajia ja teillä on musiikkiosasto, kirjastossa, jossa muutenkin asuu kaikki tieto! Ja musiikkikasvatus, niin kuin kirjastotkin kuuluu kaikille!”

” Ensinnäkin, mielestäni musiikkituokioiden ja musiikkikasvatuksen vieminen ulos kouluympäristöstä, oli erittäin hyvä idea. Olen kotipaikkakunnallani tehnyt paljon erilaisia tuokioita päiväkodeissa ja palvelutaloissa, sekä joitain konsertteja kirjastossa. Yleisesti tällaiset sessiot ovat sujuneet hyvin ja saaneet lämpimän vastaanoton, niin kuin tälläkin kerralla. Onnistumisen kokemuksia tuli joka tuokiolta, osallistujia oli kaikissa mukavasti ja jokaisesta tuli kovasti kiitosta.”

” Minulle kurssi oli todella positiivinen kokemus ja kannusti jatkossakin toimimaan musiikkikasvatuksen parissa myös luokkahuoneen ulkopuolella. Oli mahtavaa nähdä, kuinka musiikkituokiomme vaikuttivat niihin osallistuneisiin ihmisiin esimerkiksi muistisairaisiin tunnereaktioiden muodossa. Toimivimmaksi niin lasten kuin vanhustenkin kanssa koin tutut laulut, joihin kaikki pääsivät nopeasti mukaan. Jatkossa kehittäisin suunnitelmiani tavoitteellisempaa toimintaa kohti.”

” Onneli-keikka oli myös hauska ja toivottavasti myös elämyksellinen eskareille. Minulle se ainakin oli. Testasin mandoliinia ensi kertaa tositoimissa ja se tuntui kyllä toimivan kivasti. Minusta näissä tuokioissa muutenkin vähemmän on enemmän. Pienillä jutuilla tehdään mielenkiintoinen ja mukava juttu.”

Hyvinvointia sävelin-opas https://kirjastossatavataan.fi/wp-content/uploads/2019/12/Hyvinvointia-savelin_opas_V6.pdf

Lisätietoja: Katja Lehtonen, s-posti katja.lehtonen@ouka.fi, Oulun kaupunginkirjasto