Kuvassa on nastoilla tauluun kiinnitettyjä paperilappuja, joissa on lyhyitä kirja-arvosteluja.

Messiin medioihin, lungisti lukemaan

Mikkelin seutukirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa – suuntaviivoja ja toimintamalleja

Taustaa

Mikkelin aikuisväestön mediakasvatussuunnitelman tekoon herättiin valtakunnallisen keskustelun perusteella. Kirjastoalan viestintäkanavissa kyseltiin aikuisten mediakasvatussuunnitelmien perään, ja me Mikkelissä mietitimme, että eipä meillä ole semmoista – olisi hyvä olla!

Taustalla oli siis valtakunnallinenkin huoli aikuisten medialukutaidon, monilukutaitojen sekä digitaalisten ja teknologisten taitojen puutteellisuudesta. Taidot käyttää, ymmärtää ja luoda mediasisältöjä sekä viestiä erilaisissa asiayhteyksissä ovat tämän päivän kansalaistaitoja.

Miten suunnitelma tehtiin?

Mikkelin seutukirjaston mediakasvatussuunnitelma laadittiin osana Itä-Suomen aluehallintoviraston rahoittamaa Mikkelin seutukirjasto aikuisväestön lukutaitoja tukemassa – suuntaviivoja ja toimintamalleja -hanketta (2019). Suunnitelmaa varten kartoitettiin laajan kirjallisuuskatsauksen kautta kirjastoissa jo tehtävää mediakasvatustyötä sekä perehdyttiin ajankohtaisiin kirjastojen ja muiden tahojen toteuttamiin mediakasvatusta edistäviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.

Taustatietona hyödynnettiin myös hankkeen aikana toteutettua henkilökunnan osaamisen kartoitusta sekä tehtyä selvitystä mahdollisista mediakasvatuksen yhteistyötahoista.

Mitä matkan varrella tapahtui?

Hanke nivoutui vahvasti vuonna 2019 Mikkelissä vietettyyn lukemisen teemavuoteen, Lukemisen unelmavuoteen, jossa päämääränä oli lukuinnon nostattaminen erilaisin keinoin. Hankkeen aikana lukuinnon edistämiseksi kokeiltiin mm. verkkolukupiiriä, yhteisöllistä lukukisaa verkossa, aikuisille suunnattua genrevinkkausta, kirjavinkkejä paikallislehdessä sekä kirjavinkkien keräämistä asiakkailta.

Toteutuneet kirjallisuuteen pohjaavat teematapahtumat keräsivät kävijöitä. Sekä käsiteltävillä aiheilla että tiedottamisen oikea-aikaisuudella ja oikealla kohdentamisella oli keskeinen vaikutus kävijämääriin. Paikallislehti osoittautui tehokkaimmaksi kanavaksi tavoittaa kohderyhmiä, ja hankkeen aikana kävi selväksi, että mainontaan (myös maksulliseen) kannattaa panostaa, sillä harva kirjaston ei-käyttäjä seuraa kirjaston perinteisiä viestintäkanavia.

Tapahtumien järjestäminen, niin antoisaa kuin se voikin olla, on toki myös resursseja vievää. Tapahtumiin osallistuminen osatoteuttajana tavoittaa hyvin ja on oivallinen tilaisuus kertoa kirjaston aineistoista ja palveluista. Asiakkaiden tavoittaminen kirjaston ulkopuolella esim. pop-up-kirjavinkkauksilla on jatkossakin osa Mikkelin seutukirjaston toimintaa.

Onnistunut kokeilu oli kirjasuositusten kerääminen asiakkailta. Suosituksia oli mahdollista jättää lappusilla sermiin kirjastokäyntien yhteydessä. Sermi oli esillä pari kuukautta ja kaikkiaan suosituksia jätettiin 111.  Suositukset koottiin vihkoseksi, joka painettiin kirjaston asiakkaiden käyttöön. Suositusten oheen pääkirjastolle rakennettiin kirjanäyttely vertaisvinkatuista teoksista.

Mitä jäi näppiin?

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia toimintamalleja paitsi lukuinnon nostattamiseen, myös aikuisten medialukutaidon vahvistamiseksi. Medialukutaidon työpaja on tunnin mittainen medialukutaitoa tukeva kokonaisuus, johon sisältyy medialukutaidon tietoisku ja työpajatyyppinen työskentely. Tuokion tarkoituksena on johdatella medialukutaidon ydinalueiden, mediatekstien ymmärtämisen, tulkinnan ja analysoinnin sekä sisältöjen kriittisenkin tarkastelun pariin. Aamun uutistuokio -medialukupiirin ideana on koota asiakkaita keskustelemaan päivän lehtien äärelle (sanoma- ja iltapäivälehtiä) ajankohtaisista uutisaiheista. 

Sosiaalisen median taitojen testi tuotettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijan tekemää harjoittelua. Testaa sometaitosi- testin tarkoitus on havahduttaa mm. sosiaalisessa mediassa viestimisen hyviin käytänteisiin, some-hyvinvoinnin kysymyksiin ja media-alan lainsäädäntöön.

Toteutuneilla medialukutaidon tietoiskuilla ja työpajoilla tavoitettiin laajasti asiakkaita Mikkelin seutukirjaston palvelualueella. Tietoiskuja myös vietiin kirjaston toimipisteiden ulkopuolelle. Medialukutaito kiinnosti, joskin sisällöt olivat myös valveutuneille osallistujille tuttuja. Toisaalta voi pohtia, tavoittiko palvelu juuri niitä, jotka olisivat tarvinneet harjaantumista näissä taidoissa. Vastaisuudessa tietoiskuja toteutetaan asiakasryhmien pyynnöstä räätälöidysti tai vaihtoehtoisesti laajemmalla tavoittavuudella täsmäiskuina ajankohtaisista julkisuuteen nousevista mediataitoaiheista, joilla on arjen relevanssia.

Ja tietenkin hankkeessa tehtiin myös mediakasvatussuunnitelma. Siinä suunnitellaan ja linjataan ymmärrystä mediakasvatuksesta ja sen toteuttamisesta Mikkelin seutukirjastossa kirjaston ydinosaaminen, henkilökunnan resurssit ja kirjaston fasiliteetit huomioiden. Suunnitelmassa kartoitettiin mahdollisuuksia vahvistaa yhteistyötä etenkin paikallisten mutta myös valtakunnallisten toimijoiden ja yhteistyö- ja asiantuntijatahojen kanssa.

Mediakasvatusta toteutetaan jatkossa entistä vahvemmin asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeista käsin. Samalla toteutusta linjataan kirjaston ydinosaaminen tiedonhaun, aineistojen ja lukuinnostamisen ammattilaisena huomioiden. Aiheissa katsotaan ajankohtaisuuteen ja tuen tarpeeseen. Olemassa olevaa yhteistyöverkostoa hyödynnetään entistä paremmin ja verkostoa laajennetaan tarpeen mukaan. Asiakkaita osallistetaan kehittämään omia lukutaitojaan ja luomaan materiaaleja, kuten kirjasuosituksia.

Teksti Sari Murtonen (hanketyöntekijä) ja Katja Valjakka (hankevastaava), Mikkelin seutukirjasto.

https://kirjasto.mikkeli.fi/wp-content/uploads/2020/08/Aikuisv%C3%A4est%C3%B6n-mediakasvatussuunnitelma.pdf