Nuorelle oma polku ja sujuva arki – etsivään nuorisotyöhön 12,5 miljoonaa

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset etsivän nuorisotyön valtionavustuksista. Avustuksilla palkataan kuntiin etsivän nuorisotyön ammattilaisia, jotka auttavat nuoria arjen ja elämän haasteissa.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet tänä vuonna yhteensä 12,5 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Myönnetyt avustukset käytetään etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 25 000 euroa. Nyt myönnetyllä avustussummalla katetaan kaikkiaan noin 500 henkilötyövuotta.

Avustuksen tarkoitus on vähentää nuorten syrjäytymistä. Näin jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja nuorten osallisuus kasvaa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Palveluilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Etsivä nuorisotyö on alle 29-vuotiaille suunnattua erityisnuorisotyötä, joka perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivää nuorisotyötä järjestetään kunnissa ja nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Nuorten kokemukset toiminnasta vahvasti myönteisiä

Etsivän nuorisotyön Sovari-mittariin 2019 vastanneista nuorista 94 prosenttia on kokenut vähintään jonkin verran sosiaalista vahvistumista, kun he ovat osallistuneet etsivään nuorisotyöhön. Yli puolet nuorista, noin 60 prosenttia, taas on kokenut selkeää myönteistä muutosta elämäntilanteessaan.

Nuoret ovat ottaneet edistysaskelia erityisesti arjen ja elämän hallinnassa sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksissa etsivän nuorisotyön tuella. Useimmat nuoret kertovat myös, että heidän sosiaaliset taitonsa ja itsetuntemuksensa ovat vahvistuneet etsivän nuorisotyön ajanjaksolla. Esimerkiksi eräs Sovariin vastannut nuori kertoo, että etsivän nuorisotyöntekijän kanssa puhuminen on helppoa ja että toiminnan ansiosta nuoren luottamus toisiin ihmisiin on kasvanut.

Sovari-mittarin vastauksissa nuoret antavat kiitosta etsivän nuorisotyön toteutukselle: etsivä nuorisotyö saa asteikolla 1–5 nuorilta kokonaisuutena arvosanan 4,6. Sovariin vastanneista nuorista 78 prosenttia kertoo olevansa erittäin tyytyväisiä etsivältä saamaansa tukeen. Yhdeksän nuorta kymmenestä on myös vähintään melko tyytyväisiä oman polun löytämiseen toiminnan tuella.

Sovari – sosiaalisen vahvistumisen mittari on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan vaikutusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti vahvistavia vaikutuksia. Sovari-mittaria ylläpitää Valtakunnallinen työpajayhdistys (TPY). Sovarin ylläpitoa ja tiedontuotantoa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Myönnetyt avustukset alueittain

Alla on esitettynä, paljonko aluehallintovirastot myönsivät etsivän nuorisotyön avustusta alueillaan. Linkeistä pääsee katsomaan, mitkä kunnat eri alueilla ovat saaneet avustusta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 3 951 912 euroa 50 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 675 000 euroa 42 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 647 188 euroa 17 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 472 715 euroa 37 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 3 485 000 euroa 62 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 1 275 000 euroa 23 hakijalle.

Kokonaissummasta 12 350 000 euroa on vuoden 2020 määrärahaa ja 156 815 e euroa aiemmilta vuosilta säästynyttä määrärahaa.

Aluehallintoviraston avustukset nuorisotyöhön

Vuosittain jaettavilla etsivän nuorisotyön avustuksilla toteutetaan etsivää nuorisotyötä ja palkataan työntekijöitä kuntiin. Aluehallintoviraston valtionavustuksilla tuetaan etsivän nuorisotyön lisäksi myös nuorten työpajoja, nuorisoalan kehittämistä sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa paikallisella tasolla.

Aluehallintovirasto myöntää vuosittain kaikkiaan yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksina lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen myöntämistä avustuksista. Tutustu myös sivuston avustusvisualisointiin.

Lisätietoja:

Etelä Suomen AVI: ylitarkastaja Tiina Mattila, p. 0295 016 555
Itä-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, p. 0295 016 514
Lapin AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Marja Hanni, p. 0295 017 393
Lounais-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Linda Mård, p. 029 501 8827
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819 ja nuorisotoimen ylitarkastaja Niclas Risku, p. 0295 018 051
Pohjois-Suomen AVI: nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, p. 0295 017652

etunimi.sukunimi@avi.fi