Yleiset ohjeet

1. Johdanto


Tämä opas sisältää tietoa ja ohjeita aluehallintoviraston kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien
harkinnanvaraisten valtionavustusten hakijoille ja saajille. Tiedot ja ohjeet koskevat avustusten
hakemista, käyttöä ja käytön valvontaa. Avustusten hakijan ja käyttäjän tulee ensisijaisesti
perehtyä hakuilmoituksen hakuohjeisiin sekä avustuspäätökseen ja sen liitteenä oleviin
avustuksen käyttöä koskeviin ehtoihin ja rajoituksiin. Tämä opas on toissijainen edellä
mainittuihin ohjeisiin nähden ja se antaa lisätietoa avustusten hakemisesta.

Aluehallintovirasto myöntää avustuksia muun muassa kunnille ja kuntayhtymille, yhdistyksille,
säätiöille, osakeyhtiöille ja muille rekisteröityneille yhteisöille. Avustuksia ei myönnetä
yksityishenkilöille.

Aluehallintoviraston myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtion talousarviossa
päätetään siitä, mihin käyttötarkoituksiin valtionavustuksia voidaan myöntää.

Avustusten tavoitteet ja tarkemmat myöntökriteerit vaihtelevat avustusmuodoittain. Ne on
kuvattu avustuskohtaisessa hakuilmoituksessa. Hakuilmoituksessa määritellään myös, keille
avustus on tarkoitettu ja ketkä sitä voivat hakea.

Aluehallintovirastosta myönnetään harkinnanvaraisia valtionavustuksia hankkeisiin tai toimintaan
sekä investointiavustuksia. Tässä oppaassa käydään läpi aluehallintovirastojen kirjasto-,
liikunta- ja nuorisotoimien myöntämiin erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset. Lisäksi
investointiavustuksille on olemassa vielä omat erilliset ehdot ja rajoitukset.

Valtionavustuslaissa säädetään yleisesti niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan
myönnettäessä valtionavustuksia. Aluehallintoviraston avustusten käsittelyssä noudatetaan
lisäksi toimialakohtaisia erityislakeja, joissa säädetään avustuksen saamisen edellytyksistä
tietyissä avustusmuodoissa ja -kohteissa. Toimialakohtaisia erityislakeja ovat esim. laki opetusja
kulttuuritoimen rahoituksesta, kirjastolaki, liikuntalaki ja nuorisolaki. Lisäksi aluehallintovirasto
on sitoutunut edistämään määrittelemiään yleisiä tavoitteita avustustoiminnassaan.

2. Mistä löytyy tieto avustuksista?

Avoimista avustushauista julkaistaan tiedot opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla:
http://minedu.fi/avustukset

Avustusten tietoja voi hakea ministeriön verkkosivuilta aiheittain tai nimen perusteella. Kulloinkin
haettavissa olevat avustukset on merkitty erikseen ”Haussa nyt” -merkinnällä.

Verkkosivuilla julkaistaan ennakkotietona kaksi kertaa vuodessa päivitettävä lista avustusten
suuntaa antavista hakuajoista. Listauksen hakuajat ovat alustavia ja tarkoitettu ennakoinnin
avuksi. Hakuaika ja haun muut yksityiskohdat kannattaa aina tarkistaa hakuilmoituksesta.

Kunkin avustuksen hakuilmoituksessa kerrotaan avustuksen kohderyhmä, avustuksen tarkoitus
ja tavoite, haku- ja käsittelyajat sekä myöntöperusteet. Lisäksi hakuilmoituksessa kerrotaan,
miten avustusta haetaan sekä millaisia ehtoja avustuksen käyttöön liittyy.

3. Miten avustusta haetaan?

3.1 Yleistä

Avustusta haetaan aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteesta
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Avustuksen hakuilmoituksessa on linkki asiointipalveluun.
Sähköinen haku mahdollistaa nopean ja varman asioinnin, täydennysten tekemisen, päätöksen
vastaanottamisen, muutoshakemusten laadintamahdollisuuden sekä sujuvan raportoinnin. Kaikki
haun vaiheet ja niissä syntyneet asiakirjat löytyvät samasta paikasta palvelusta.

Asiointipalvelun kautta hakija voi
• lähettää hakemuksen
• perua hankkeen tai toiminnan
• täydentää hakemusta
• vastaanottaa päätöksen
• tehdä aloitusilmoituksen
• tehdä maksatuspyynnön
• hakea muutosta avustuksen käyttötarkoitukseen tai käyttöaikaan
• antaa avustuksen käyttöä koskevan selvityksen.

Aluehallintovirastot toimittavat asiointipalveluun asiaa koskevat päätökset.

Asiointipalvelun käyttöohjeet löytyvät palvelun sivuilta:
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/oppaat-ja-materiaalit
=> Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien valtionavustusten hakupalvelu.

Asiointipalveluun kirjautumisessa hyödynnetään Suomi.fi -tunnistusta, joka on julkisen hallinnon
yhteinen tunnistuspalvelu. Sitä varten tarvitaan henkilökohtainen suomalainen verkkopankkitunnus,
mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti. Palvelu käyttää Suomi.fi valtuutuspalvelua, jonka avulla se tunnistaa, mille kaikille organisaatioille hakijalla on valtuutus tehdä hakemuksia. Ilman
Suomi.fi -valtuutusta hakeminen on kuitenkin myös mahdollista, jos sellaista ei ole käytettävissä.

Avustuksen haku asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun hakuajan päättyessä, eikä hakemusta
voi hakuajan jälkeen jättää. Tämän vuoksi kannattaa varautua ennakoimattomiin viivästystekijöihin
ja varata hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Hakija vastaa siitä, että hakemus saapuu
perille määräaikaan mennessä.

3.2 Hakemuksen liitteet

Hakuilmoituksessa kerrotaan, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan. Hakemukseen tulee sisällyttää
kaikki vaadittavat liitteet. Tämä on välttämätöntä hakemusten käsittelyn ja niiden keskinäisen
vertailtavuuden vuoksi.

3.3 Hakuvaiheessa ilmoitettava muu rahoitus

Hakuilmoituksessa ilmoitetaan, kuinka suuren osuuden avustus voi pääsääntöisesti kattaa
avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän johdosta hakijan
tulee varautua kattamaan jäljelle jäävä osuus jollakin muulla rahoituksella. Muu rahoitus tarkoittaa
yleisimmin hakijan omaa, tähän tarkoitukseen varattua, määrärahaa. Omarahoitus voi lisäksi
koostua myös esimerkiksi hankkeesta tai toiminnasta saaduista tuloista. Omarahoituksen tulee
olla sellaista, että se on todennettavissa kirjanpidosta. Se siis ei voi olla laskennallista, kuten talkootyötä
tai nk. in kind -rahoitusta (esim. alennus, joka esitetään laskennallisena tuottona), kun
siihen ei liity kirjanpitoon kirjattavaa tuloa tai menoa.

4. Hakemuksen täydentäminen

On tärkeää, että hakemus jätetään hakuaikana mahdollisimman täydellisenä.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa
täydentämään asiakirjaa. Samalla ilmoitetaan, miten hakemusta on täydennettävä. Pyydetty täydennys
on toimitettava annettuun määräaikaan mennessä, jotta se voidaan huomioida käsittelyssä.
Mikäli täydennystä ei toimiteta määräaikaan mennessä, asia ratkaistaan käytössä olevien
hakemusasiakirjojen pohjalta.

Hakija voi myös omasta aloitteestaan ilmoittaa haluavansa täydentää hakemustaan sinä aikana,
kun hakemuksia käsitellään ja päätöstä valmistellaan. Tällöin aluehallintovirasto avaa hakemuksen
hakijalle täydennettäväksi sähköisessä asiointipalvelussa.