Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyötä voidaan tehdä muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi sisällön tuottamiseen tai tilojen järjestämiseen liittyen.

Jos avustusta haetaan useamman toimijan yhteiseen hankkeeseen, nimetään yksi näistä hakemusta hallinnoivaksi tahoksi. Hallinnoiva yhteisö hakee avustusta ja vastaa avustuksen käytöstä, mahdollisesta takaisinmaksusta ja selvityksen antamisesta aluehallintovirastolle. Hakemukseen tulee tarvittaessa liittää osallistuvien yhteisöjen tekemä sopimus työn- ja vastuunjaon periaatteista sekä avustuksen käytöstä ja siihen liittyvistä vastuista.

Hakemusvaiheessa tulee hakijan kuvata selkeästi, millaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on suunniteltu tehtävän. Yhteistoiminnan muotoja voivat olla ostopalvelu, vastikkeeton yhteistyö tai avustuksen tai sen osan edelleen jakaminen. Hakija voi ostaa sisältöön liittyviä palveluja tai tavaroita yhteistyökumppaneilta, tai myydä palvelua kumppaneille. Tällöin kaikki toimenpiteet näkyvät hakijan kirjanpidossa kustannuksena tai tuottona. Vastikkeeton yhteistyö voi liittyä esimerkiksi tilojen tai tavaroiden maksuttomaan käyttöön tai vapaaehtoistyöhön. Tällöin toiminta ei näy kirjanpidossa, ja laskennallisia kuluja tai tuottoja ei ilmoiteta hakemuksessa eikä avustuksen käytön selvityksessä.

Valtionavustusta ei saa jakaa eteenpäin toiselle toimijalle, ellei asiasta ole mainittu valtionavustuspäätöksessä. Avustusta saa jakaa avustuksena hankekumppanin käyttöön vain silloin, mikäli aluehallintovirastolta on anottu lupa avustuksen edelleen jakamiseen, ja tämä lupa on myönnetty ja kirjattu avustuspäätökseen. Valtionavustuksen saajan on tällöin tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan kanssa. Sopimus toimitetaan hakemuksen liitteenä.

Sopimuksen laatimisessa voi käyttää esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittua siirretyn avustuksen mallipohjaa, josta käyvät ilmi sopimuksen sisältöä koskevat vähimmäisvaatimukset. Mallipohja on saatavissa ministeriön verkkosivuilta: http://okm.fi/avustustendelegointi. Jos valtionavustus on myönnetty käytettäväksi muun kuin avustuksen saajan omaan hankkeeseen tai toimintaan, aluehallintovirastolla on oikeus tarkastaa myös tämän avustuksen käyttäjän taloutta tai toimintaa.