Samarbete med andra aktörer

Samarbete med andra aktörer kan göras gällande exempelvis innehållsproduktion eller ordnandet av lokaler.

Om understöd söks för flera aktörers gemensamma projekt ska en av dem anges som den part som administrerar ansökan. Den administrerande sammanslutningen ansöker om understödet och svarar för understödsanvändningen, eventuell återbetalning och för att lämna redovisningen till regionförvaltningsverket. Till ansökan ska vid behov fogas ett avtal mellan de deltagande sammanslutningarna om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen samt användningen av understödet och ansvar i samband med den.

Sökanden ska vid ansökningsfasen klart beskriva vilket slags samarbete som de olika aktörerna planerar. Olika samarbetsformer kan vara köptjänster, samarbete utan ersättning eller att dela understödet eller en del av det vidare. Sökanden kan av samarbetsparterna köpa tjänster eller produkter som anknyter till innehållet eller sälja tjänster till samarbetsparterna. I sådana fall syns alla åtgärder som kostnader eller intäkter i sökandens bokföring. Samarbete utan ersättning kan handla om exempelvis gratis användning av lokaler eller produkter eller frivilligarbete. I så fall syns det inte i bokföringen och kalkylmässiga kostnader eller intäkter ska inte anges i ansökan eller redovisningen över understödsanvändningen.

Statsunderstödet får inte delas vidare till en annan aktör, om det inte står skrivet i statsunderstödsbeslutet. Understödet får delas som understöd till projektparten bara om tillstånd har sökts hos regionförvaltningsverket för vidaredelning och tillstånd till det har beviljats och skrivits in i understödsbeslutet. Statsunderstödstagaren ska i så fall ingå ett avtal om användningen av statsunderstödet, övervakningen av användningen och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet. Avtalet ska skickas som bilaga till ansökan.

Avtalet kan göras upp med hjälp av exempelvis undervisnings- och kulturministeriets avtalsmall för vidaredelning. Av mallen framgår minimikraven för avtalsinnehållet. Mallen finns på ministeriets webbplats: https://okm.fi/sv/delegering-av-understod-och-avtalsmodeller.

Om statsunderstödet är beviljat så att det kan användas för någon annans projekt eller verksamhet än understödstagarens så har regionförvaltningsverket rätt att granska ekonomin och verksamheten också hos den understödsanvändaren.