Statsunderstöd för bibliotekens försöks- och utvecklingsverksamhet – ansökan inleds

Ansökan om statsunderstöd som beviljas biblioteken årligen är öppen. Understöd beviljas bland annat för att stärka bibliotekens läskunnighetsarbete samt för att utveckla verksamhet som främjar aktivt medborgarskap, delaktighet och demokrati.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden för understöd för biblioteken är 26.10–30.11.2022. Understödsbesluten fattas i mars 2023.

Syftet med understöden är att öka allas delaktighet i kulturen och förbättra olika befolkningsgruppers möjligheter att delta. Förhoppningen är att projekten ska främja välfärden och delaktigheten för alla kommuninvånare, särskilt för barn och unga.

Viktiga utvecklingsobjekt är bibliotekens åtgärder som främjar mångsidig läskunnighet samt aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och hållbar utveckling. Det finns bland annat ett behov av att utveckla bibliotekens beredskap och metoder för att främja kritisk läskunnighet hos medborgare i alla åldrar samt stärka den mentala kriståligheten.

Regionförvaltningsverken beviljar statsunderstöd som främjar

  • bibliotekens genomslag, nya verksamhetsmodeller och hållbar utveckling,
  • mångsidig läskunnighet,
  • aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet och
  • kontinuerligt lärande.


Understödet kan sökas av kommuner och kommunala allmänna bibliotek.

Anvisningar och information till sökanden


På webbplatsen aviavustukset.fi hittar du


Se även Handbok för statsunderstöd – ansökan, användning och tillsyn (regionförvaltningsverken 2021).

Mer information

Södra Finland:

Kristiina Kontiainen, överinspektör, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, överinspektör, tfn 0295 016 175

Östra Finland:

Virpi Launonen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 016 845

Lappland:

Satu Ihanamäki, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 017 395

Sydvästra Finland:

Anu Ojaranta, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 302

Västra och Inre Finland:

Mika Mustikkamäki, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 843
Jonna Toukonen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 018 222

Norra Finland:

Merja Kummala-Mustonen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 017 552

Projekt på svenska och tvåspråkiga projekt:

Susanne Ahlroth, överinspektör för bildningsväsendet, tfn 0295 018 762

fornamn.efternamn@rfv.fi